Česká pedagogická společnost

Aktuality

 

Za Chrudošem Vorlíčkem (1927-2021)

11. 04. 2021 – Dne 29. března 2021 zemřel ve věku 93 let docent Chrudoš Vorlíček, učitel, teoretik výchovy, historik pedagogiky a čestný člen České pedagogické společnosti.

Chrudoš Vorlíček se narodil 30. prosince 1927 v Praze. Po maturitě na reálném gymnáziu byl zapsán na nově zřízenou Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a stal se tak jedním z jejích prvních studentů a posléze i absolventů. V roce 1951 nastoupil na její katedru pedagogiky jako asistent. Této vysoké škole, třebaže prošla složitým institucionálním vývojem a několikrát změnila název, zůstal věrný celý svůj profesní život. V roce 1952 na ní získal doktorát, v roce 1958 hodnost kandidáta věd a v roce 1969 též docenturu. Vyučoval různým pedagogickým disciplínám, především obecné pedagogice, didaktice a dějinám výchovy. Ani po odchodu do důchodu v roce 1993 spolupráci s fakultou neukončil. Jeho pedagogické dílo je značně rozsáhlé. Více než pět dekád vytrvale publikoval odborné články, učební texty, vědecké studie i nejrůznější přehledové práce. Na začátku své profesní dráhy se věnoval zejména teorii a historii mimoškolní výchovy, především dějinám Pionýrské organizace. Na poli didaktiky jej zajímal zejména vztah obecné didaktiky k didaktikám speciálním. Výrazný je jeho přínos v oblasti pedeutologie. Dodnes jsou velmi cenné zejména jeho pozdější příspěvky k vývoji učitelského vzdělávání a k historii oboru pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Do širšího povědomí pedagogických pracovníků se dostal svým čtivým Úvodem do pedagogiky, který se dočkal několika vydání a dodnes patří k doporučované studijní literatuře pro budoucí učitele. Bývalí kolegové docenta Vorlíčka na něj vzpomínají a budou vzpomínat jako na noblesního muže, který se neúnavně věnoval mravenčí práci při analýze studijních plánů a dalších dokumentů zachycujících historii učitelského vzdělávání. Mnoha bývalým studentům utkvěl v paměti jako klidný a milý přednášející ze staré školy. Chrudoš Vorlíček byl velkou postavou (doslova i přeneseně) nejen pražské pedagogické fakulty, ale i celé naší pedagogické vědy. Česká pedagogická společnost v jeho osobě ztrácí jednoho ze svých vskutku dlouholetých členů.

Michal Zvírotský

 

Zemřela doc. Zdenka Veselá

14. 02. 2021 – Česká pedagogická společnost se přidává k vyjádření soustrasti nad nedávným skonem její čestné členky, doc. Zdenky Veselé. Vzpomínku Jiřího Zounka a Dany Knotové naleznete na webu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity: https://www.phil.muni.cz/aktuality/zemrela-doc-zdenka-vesela

 

Pozvánka na konferenci POHYB A PROŽITEK V MULTIOBOROVÉM POJETÍ

17. 03. 2020 – Dne 5. 11. 2020 se na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu PALESTRA uskuteční pátá mezinárodní vědecká konference POHYB A PROŽITEK V MULTIOBOROVÉM POJETÍ. Cílem konference je prezentovat a sdílet zkušenosti odborné veřejnosti na dané téma a podporovat využívání benefitů prožitku na různých úrovních společenského života co nejefektivněji. Konferenci organizuje VŠTVS PALESTRA ve spolupráci s odbornou sekcí ČPdS pro pedagogiku volného času. Více info na webu: https://vstvs.palestra.cz/konference-pohyb-a-prozitek-2020/

 

Stálý interdisciplinární seminář k profesím a profesní přípravě

03. 12. 2019 – Brněnská pobočka ČPdS ve spolupráci s Institutem výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Vás srdečně zvou na další setkání k tématu profesí a profesní přípravy, tentokrát zaměřené na školní psychology. Seminářem provádí Bohumíra Lazarová z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Datum a čas konání: 4. prosince 2019 od 15:00 do 16:30

Místo konání: Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU, Poříčí 31a, budova CVIDOS, 5. nadzemní podlaží, místnost 79

Pokud máte zájem připojit se ať již v roli pozorovatelů či aktivních účastníků, dejte vědět na adresu: tjanik@ped.muni.cz

 

Stálý interdisciplinární seminář k profesím a profesní přípravě

06. 10. 2019 – Brněnská pobočka ČPdS ve spolupráci s Institutem výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Vás srdečně zvou na další setkání k tématu profesí a profesní přípravy, tentokrát zaměřené na pedagogy volného času. Seminářem provádí Michal Kaplánek z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Datum a čas konání: 16. října 2019 od 15:00 do 16:30

Místo konání: Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU, Poříčí 31a, budova CVIDOS, 5. nadzemní podlaží, místnost 79

Pokud máte zájem připojit se ať již v roli pozorovatelů či aktivních účastníků, dejte vědět na adresu: tjanik@ped.muni.cz

 

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

26. 08. 2019 – Hlavní výbor společnosti informuje své členy a členky o možnosti sledování průběhu příprav Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ na webu MŠMT:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030

 

Volný čas dětí staršího školního věku - workshop

12. 08. 2019 – Sekce ČPdS pro pedagogiku volného času oznamuje, že Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i. a společností Median, s.r.o. pořádá workshop na téma Volný čas dětí staršího školního věku. Workshop se koná v Českých Budějovicích 24. - 25. 10. 2019 v rámci projektu Prožívání volného času dětí staršího školního věku jako výzva pro pedagogiku podpořeného TAČR. Zájemci o účast se mohou hlásit do 15. 10. 2019 na webové stránce: http://volnycas.rozvojove-kurzy.cz

 

Stálý interdisciplinární seminář k profesím a profesní přípravě

06. 03. 2019 – Brněnská pobočka ČPdS ve spolupráci s Institutem výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Vás srdečně zvou na další cyklus tří setkání k tématu profesí a profesní přípravy. Bližší informace naleznete na webu: https://www.ped.muni.cz/weduresearch/texty/idp/idp_cyklus4.pdf