Česká pedagogická společnost

ČPdS je vědeckou společností, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby s profesionálním zájmem o pedagogiku a disciplíny hraniční a příbuzné. Je členem Rady vědeckých společností při AV ČR.

více o společnosti

 

AKTUALITY

 

Přístupy k integraci vzdělávacích obsahů z pohledu oborových didaktik

19. 05. 2024 – Dovolte, abychom Vás jménem prof. PhDr. Tomáše Janíka, Ph.D., M.Ed., vedoucího Institutu výzkumu školního vzdělávání a proděkana pro výzkum a akademické záležitosti Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, a doc. RNDr. Heleny Koldové, Ph.D., děkanky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, pozvali na oborovědidaktickou konferenci, zaměřenou na výzvy spojené s integrací vzdělávacích obsahů, kterou pořádá Institut výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Těžiště konference bude spočívat v představení a diskusi vybraných přístupů obsahově integrované výuky s důrazem na obory STEM. Konference nabídne prostor pro prezentaci, sdílení a (z)hodnocení teoretických modelů, empirických poznatků i praktických zkušeností s obsahovou integrací v rámci STEM, Science, CLIL apod.

Konference se bude konat 20. 6. 2024 od 10:00 do 16:00 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Program bude průběžně zveřejňován na webových stránkách Institutu výzkumu školního vzdělávání (https://ivsv.ped.muni.cz). Přihlašování bude spuštěno v polovině května.

V dopoledním plénu zazní vyžádané referáty a odpoledne bude dán prostor pro kratší (10 minut vč. diskuse) individuální příspěvky účastníků. Máte-li zájem o individuální příspěvek v odpoledním bloku, pošlete do 10. 6. 2024 na e-mail tjanik@ped.muni.cz název příspěvku a jeho krátkou anotací (cca 150 slov). Žádoucí jsou nejen výzkumné zprávy, ale také zkušenosti z praxe a inovativní přístupy k integraci vzdělávacích obsahů.

 

Národní konvent o vzdělávání

03. 06. 2023 – Národní konvent o vzdělávání je diskusní platformou pro otevřený dialog zástupců politické a odborné veřejnosti o návrzích změn ve školství. Jeho cílem je formou pravidelně svolávaných setkání nabídnout možnost relevantním partnerům být součástí vytváření vzdělávací politiky České republiky.

Předsednictvo Konventu tvoří čestný předseda (prezident republiky), čestní místopředsedové (předseda senátu, předseda poslanecké sněmovny, místopředseda poslanecké sněmovny), výkonný předseda (1. místopředseda senátu), výkonný místopředseda (předseda senátního výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice) a ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Členy konventu jmenuje a odvolává ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Jednání Konventu by měla probíhat zpravidla jednou měsíčně prezenční formou na půdě senátu a pro veřejnost budou vysílána způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Česká pedagogická společnost byla přizvána do Konventu a jejím stálým delegátem bude doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D.

Plánované termíny a témata jednání:

23.6.2023 - 1. jednání Konventu - téma: Dodatek Strategie 2030+

8.9.2023 - 2. jednání Konventu - téma: Elektronizace přijímacího řízení na SŠ

prosinec 2023 - 3. jednání Konventu - téma: Reforma povinné školní docházky

únor 2024 - 4. jednání Konventu - téma: Vysoké školy, personální management VŠ a studentské půjčky

jaro 2024 - 5. jednání - téma: Fond vzdělávací infrastruktury

 

Všechny aktuality