Česká pedagogická společnost

ČPdS je vědeckou společností, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby s profesionálním zájmem o pedagogiku a disciplíny hraniční a příbuzné. Je členem Rady vědeckých společností při AV ČR.

více o společnosti

 

AKTUALITY

 

Za Chrudošem Vorlíčkem (1927-2021)

11. 04. 2021 – Dne 29. března 2021 zemřel ve věku 93 let docent Chrudoš Vorlíček, učitel, teoretik výchovy, historik pedagogiky a čestný člen České pedagogické společnosti.

Chrudoš Vorlíček se narodil 30. prosince 1927 v Praze. Po maturitě na reálném gymnáziu byl zapsán na nově zřízenou Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a stal se tak jedním z jejích prvních studentů a posléze i absolventů. V roce 1951 nastoupil na její katedru pedagogiky jako asistent. Této vysoké škole, třebaže prošla složitým institucionálním vývojem a několikrát změnila název, zůstal věrný celý svůj profesní život. V roce 1952 na ní získal doktorát, v roce 1958 hodnost kandidáta věd a v roce 1969 též docenturu. Vyučoval různým pedagogickým disciplínám, především obecné pedagogice, didaktice a dějinám výchovy. Ani po odchodu do důchodu v roce 1993 spolupráci s fakultou neukončil. Jeho pedagogické dílo je značně rozsáhlé. Více než pět dekád vytrvale publikoval odborné články, učební texty, vědecké studie i nejrůznější přehledové práce. Na začátku své profesní dráhy se věnoval zejména teorii a historii mimoškolní výchovy, především dějinám Pionýrské organizace. Na poli didaktiky jej zajímal zejména vztah obecné didaktiky k didaktikám speciálním. Výrazný je jeho přínos v oblasti pedeutologie. Dodnes jsou velmi cenné zejména jeho pozdější příspěvky k vývoji učitelského vzdělávání a k historii oboru pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Do širšího povědomí pedagogických pracovníků se dostal svým čtivým Úvodem do pedagogiky, který se dočkal několika vydání a dodnes patří k doporučované studijní literatuře pro budoucí učitele. Bývalí kolegové docenta Vorlíčka na něj vzpomínají a budou vzpomínat jako na noblesního muže, který se neúnavně věnoval mravenčí práci při analýze studijních plánů a dalších dokumentů zachycujících historii učitelského vzdělávání. Mnoha bývalým studentům utkvěl v paměti jako klidný a milý přednášející ze staré školy. Chrudoš Vorlíček byl velkou postavou (doslova i přeneseně) nejen pražské pedagogické fakulty, ale i celé naší pedagogické vědy. Česká pedagogická společnost v jeho osobě ztrácí jednoho ze svých vskutku dlouholetých členů.

Michal Zvírotský

 

Všechny aktuality