Česká pedagogická společnost

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

 

doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D. – předseda Společnosti

Působí na katedře primární pedagogiky a v Institutu výzkumu školního vzdělávání na Pedagogické fakultě MU. Vystudoval obory Učitelství pro 1. stupeň základní školy se specializací anglický jazyk, Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a Učitelství anglického jazyka pro střední školy a je absolventem doktorského studijního programu Pedagogika na PdF MU. Je členem výkonné redakce časopisu Orbis scholae. Věnuje se otázkám výzkumu v pedagogice, výzkumu realizovaného kurikula, tématu expertnosti v učitelství či problematice rozvíjení poznatkové báze učitelství. Na PdF MU vedl nebo vede pedagogicky a lingvodidakticky zaměřené semináře na katedře primární pedagogiky a katedře anglického jazyka a literatury. V letech 2015-2017 působil jako předseda brněnské pobočky České pedagogické společnosti, od roku 2017 vykonává funkci předsedy ČPdS.

 

doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D. – místopředseda Společnosti

Absolvent Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (obor Učitelství pro 1. stupeň - speciální pedagogika, doktorské studium a habilitační řízení v oboru Pedagogika). Jeho mateřským pracovištěm je Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Ústav pedagogiky a sociálních věd, spolupracuje však také s dalšími akademickými institucemi. Odborně se zaměřuje na problematiku edukace dětí s projevy rizikového chování, etopedii a pedagogiku volného času. V posledních letech se výzkumně zaměřil na sociální aspekty školního prostředí, a to z hlediska uplatnitelnosti sociálních pedagogů ve školách, prevence rizikových forem chování, klimatu a vztahů v prostředí školy, realizoval mimo jiné rozsáhlý výzkum výskytu mobbingu na základních školách. Členem České pedagogické společnosti je od roku 2002, v letech 2002-2015 byl předsedou pobočky Brno a v letech 2009-2017 předsedou ČPdS.

 

PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. – místopředsedkyně Společnosti

Vystudovala Pedagogický institut v Olomouci a Filozofickou fakultu UK v Praze, obory dějepis, český jazyk, filozofie a historie. Na FF UK působila jako asistentka katedry filozofie. Vědeckou aspiranturu u prof. Jana Patočky z politických důvodů nedokončila a věnovala se především učitelské a lektorské praxi. Po rehabilitaci v roce 1990 působila opět na FF UK a od roku 1992 na PedF UK. V současné době je ředitelkou Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství PedF UK a zabývá se zejména problematikou celoživotního vzdělávání dospělých. Členkou České pedagogické společnosti je od počátku 90. let, opakovaně byla též členkou hlavního výboru a redakční rady Pedagogické orientace.

 

Mgr. Oto Dymokurský – tajemník Společnosti, předseda pobočky Liberec

Vystudoval sociologii v bakalářském stupni a psychologii v magisterském stupni na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Působí jako vysokoškolský učitel na Centru dalšího vzdělávání Technické univerzity v Liberci. V rámci své soukromé praxe dětského psychologa poskytuje dětem a dospívajícím psychologickou diagnostiku a poradenství. V rámci svého odborného zaměření se zabývá rizikovým chováním a jeho prevencí ve školách a školských zařízeních, pedagogickou a pedagogicko-psychologickou diagnostikou a péčí o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané ve školách a školských zařízeních. Funkci předsedy pobočky vykonává od roku 2011.

 

doc. PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. – předseda pobočky Olomouc

Absolvoval obory zaměřené na učitelství technických předmětů a informačních technologií a učitelství přírodopisu a pěstitelství. Habilitoval se v oboru Pedagogika. Jeho pracovištěm je Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, kde působí jako vedoucí Katedry technické a informační výchovy.
V oblasti vědecké a odborné se orientuje na teorii pedagogiky a oborových didaktik se zaměřením na badatelsky orientovanou výuku. Publikoval řadu prací - především se jedná o monografie, učebnice, distanční studijní opory, články v mezinárodních odborných časopisech a ve sbornících z vědecko-odborných konferencí.
Scientometrické ukazatele: přes 164 zahraničních citací a 220 domácích citací, Hirschův index 9 a i10-index 7. Získal čestné ocenění děkana PdF UP za výsledky v oblasti vědy a výzkumu. Byl řešitelem více jak 24 vědecko-výzkumných a rozvojových projektů národního i mezinárodního charakteru.

 

Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D. – předsedkyně pobočky Brno

Absolvovala magisterské studium oborů Pedagogika–Historie a doktorské studium oboru Pedagogika na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 1998 působí na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Svůj odborný zájem rozděluje mezi témata týkající se rozvoje základních škol (např. kultura školy, organizační učení) a témata z oblasti kariérového poradenství dospělých (profesní a vzdělávací dráhy ředitelů škol, služby kariérového poradenství pro dospělé, potřeby dospělých ve vztahu k řízení kariéry). V uvedených oblastech pravidelně publikuje a výsledky výzkumů, na kterých se podílela, se snaží přenášet i do pedagogické praxe. Členkou České pedagogické společnosti je od roku 1999 a od roku 2013 se podílí na chodu ČPdS i v roli členky hlavního výboru.

 

Mgr. Iva Junová, Ph.D. – předsedkyně pobočky Hradec Králové

Absolvovala magisterské studium v oboru Sociální pedagogika na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové a doktorské studium v oboru Pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 1999 působí na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, nejdříve na Ústavu sociálních studií, poté na Katedře sociální pedagogiky, kterou od roku 2012 vede. Odborně se profiluje v tématech sociální pedagogiky, pedagogiky volného času, prevence a řešení rizikových jevů u dětí a mládeže. Vědeckovýzkumně se zabývá tématy dětské šikany, mediální výchovy nebo životního stylu současných českých rodin.

 

doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. – předseda pobočky Opava

Profesní pedagogickou a vědecko-výzkumnou zkušenost od roku 2006 získal postupně na Masarykově univerzitě, Ostravské univerzitě, Univerzitě Komenského v Bratislavě a na Slezské univerzitě v Opavě, kde působí ve funkci proděkana pro vědu a rozvoj FVP SU v Opavě, jako docent na Centru empirických výzkumů. V letech 2001 - 2008 působil na ZŠ, SOŠ, VOŠ. Má bohaté zkušenosti s výzkumnými a rozvojovými záměry národní i mezinárodní úrovně. Spolupracoval s Open Society Institute, Roma Education Fund a UNICEF a jinými neziskovými subjekty. Jeho rozsáhlá publikační činnost je se tematicky orientuje na školní edukaci romských dětí a žáků, otázky sociální i školské inkluze a exkluze, problematiku rizikového chování a poruch chování a podporu terciárního vzdělávání studentů se SVP. Ve svém CV uvádí členství v Radě vlády pro záležitosti romské menšiny, v Pracovní skupiny pro vzdělávání při Úřadu vlády České republiky, v Expertním týmu pro společné vzdělávání při MŠMT ČR, v Monitorovacím výboru OP VVV a dalších jeho součástech, v Řídícím výboru pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování, v Pracovní skupiny pro rodinnou koncepci města Ostravy a od roku 2017 je předsedou nově zřízené pobočky ČPdS při FVP SU v Opavě.

 

Mgr. Eva Minaříková, Ph.D. – vedoucí redaktorka časopisu Pedagogická orientace

 

PhDr. Hana Navrátilová, Ph.D. – předsedkyně pobočky Zlín

Působí na Ústavu školní pedagogiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně jako odborná asistentka a zároveň proděkanka pro pedagogickou činnost Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Základní oblastí jejího odborného zájmu a výuky je komunikace ve školní třídě a rozvoj gramotnosti dětí předškolního a mladšího školního věku.

 

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. – předseda pobočky České Budějovice

Působí na katedře pedagogiky a psychologie Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích, je vedoucí oddělení pedagogiky. Jeho odborné zaměření je sociální pedagogika a didaktika. Členem České pedagogické společnosti je od roku 1997. Funkci předsedy pobočky vykonává od roku 2010.

 

doc. PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D. – předsedkyně pobočky Ostrava

Působí na katedře pedagogiky a andragogiky Ostravské univerzity v Ostravě. Odborně se zaměřuje na filozofii výchovy, obecnou pedagogiku a menšinové kultury. Členkou ČPdS je od roku 1998, předsedkyní pobočky je od roku 2008.

 

PaedDr. Marta Holasová, Ph. D.

Absolvovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity, doktorské studium zde ukončila v roce 2009. Původním povoláním učitelka základní školy, po skončení učitelské kariéry pracuje jako projektová manažerka v Centru jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity. Je aktivní členkou České a slovenské asociace učitelů jazykových center na vysokých školách (CASAJC). V České pedagogické společnosti působí od roku 1996. Je dlouholetou spolupracovnicí redakce Pedagogické orientace.

 

doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.

Vystudovala FF UP v Olomouci v roce 1981, obor Výchova a vzdělávání dospělých. Státní rigorózní zkoušku vykonala v roce 1982 ze sociologie výchovy na FF UP v Olomouci a v roce 2003 na téže fakultě dokončila doktorský studijní program Sociologie, obor Andragogika. Roku 2006 habilitovala na PdF UP v Olomouci, v oboru Pedagogika. V letech 1982 - 1997 působila na Katedře sociologie a andragogiky (dříve Katedra aplikované sociologie) FF UP v Olomouci a od roku 1997 do roku 2015 na PdF UP (Katedra základů společenských věd, dříve katedra občanské výchovy a na Ústavu pedagogiky a sociálních studií). V současné době pracuje na Ústavu pedagogických a psychologických věd na FVP SU v Opavě. Zabývá se problematikou sociologie sociálních deviací, problematikou prevence rizikového chování u dětí a mládeže, sociální gerontologií a problematikou paliativní a hospicové péče.

 

PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. – předseda pobočky Praha

Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor učitelství biologie a rodinné výchovy. Působil na střední odborné škole jako učitel a metodik prevence sociálně patologických jevů, dále v neziskové sféře jako lektor a odborný garant kvalifikačních kurzů pro pracovníky v sociálních službách. V současné době je odborným asistentem na katedře pedagogiky PedF UK, kde se zabývá především pedagogickými aspekty zdraví a kvality života a problematikou zdravotní gramotnosti. Členem České pedagogické společnosti je od roku 2003, od roku 2010 zastává funkci předsedy pražské pobočky.

 

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.

Absolvovala bakalářský obor Učitelství chemie pro SŠ na PřF UK v Praze, dále magisterské a doktorské studium v oboru Pedagogika na FF UK v Praze. Pracovala jako učitelka na střední odborné škole a odborná asistentka na katedře pedagogiky Teologické fakulty JU v Českých Budějovicích. Od roku 2009 působí jako odborná asistentka na Katedře pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích. Oblastí jejího profesního zájmu je obecná didaktika a pedagogika volného času. Ve svých výzkumech se v současné době zabývá formativním hodnocením v badatelsky orientovaném vyučování. Členkou České pedagogické společnosti je od roku 2004. Od roku 2015 působí v hlavním výboru Společnosti.