Česká pedagogická společnost

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

 

Mgr. Oto Dymokurský – předseda Společnosti, předseda pobočky Liberec

Vystudoval sociologii v bakalářském stupni a psychologii v magisterském stupni na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Působí jako vysokoškolský učitel na Centru dalšího vzdělávání Technické univerzity v Liberci. V rámci své soukromé praxe dětského psychologa poskytuje dětem a dospívajícím psychologickou diagnostiku a poradenství. V rámci svého odborného zaměření se zabývá rizikovým chováním a jeho prevencí ve školách a školských zařízeních, pedagogickou a pedagogicko-psychologickou diagnostikou a péčí o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané ve školách a školských zařízeních. Funkci předsedy pobočky vykonává od roku 2011. V letech 2017-2022 vykonával funkci tajemníka Společnosti a od roku 2022 je předsedou Společnosti.

 

doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D. – místopředseda Společnosti

Vystudoval obory Učitelství pro 1. stupeň základní školy se specializací anglický jazyk, Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a Učitelství anglického jazyka pro střední školy a je absolventem doktorského studijního programu Pedagogika na PdF MU. Habilitoval se na PdF v oboru Pedagogika v roce 2018. Věnuje se školněpedagogickým tématům, otázkám výzkumu v pedagogice, výzkumu realizovaného kurikula, tématu expertnosti v učitelství či problematice rozvíjení poznatkové báze učitelství. Působí na katedře primární pedagogiky PdF MU a na Ústavu školní pedagogiky FHS UTB. V letech 2015–2017 působil jako předseda brněnské pobočky České pedagogické společnosti, od roku 2017 do roku 2022 vykonával funkci předsedy ČPdS.

 

Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D. - tajemnice Společnosti

Absolvovala magisterské studium oborů Pedagogika–Historie a doktorské studium oboru Pedagogika na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V letech 1998 až 2022 působila na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. V roce 2023 působila na Národním pedagogickém institutu České republiky. Od roku 2024 působí na České zemědělské univerzitě v Praze, Institutu vzdělávání a poradenství, Katedře profesního a personálního rozvoje. Svůj odborný zájem rozděluje mezi témata týkající se rozvoje základních škol (např. kultura školy, organizační učení) a témata z oblasti kariérového poradenství dospělých (profesní a vzdělávací dráhy ředitelů škol, služby kariérového poradenství pro dospělé, potřeby dospělých ve vztahu k řízení kariéry). V uvedených oblastech pravidelně publikuje a výsledky výzkumů, na kterých se podílela, se snaží přenášet i do pedagogické praxe. Členkou České pedagogické společnosti je od roku 1999 a od roku 2013 se podílí na chodu ČPdS i v roli členky hlavního výboru.

 

doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D. – člen výkonného výboru Společnosti

Absolvent Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (obor Učitelství pro 1. stupeň - speciální pedagogika, doktorské studium a habilitační řízení v oboru Pedagogika). Jeho mateřským pracovištěm je Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Ústav pedagogiky a sociálních věd, spolupracuje však také s dalšími akademickými institucemi. Odborně se zaměřuje na problematiku edukace dětí s projevy rizikového chování, etopedii a pedagogiku volného času. V posledních letech se výzkumně zaměřil na sociální aspekty školního prostředí, a to z hlediska uplatnitelnosti sociálních pedagogů ve školách, prevence rizikových forem chování, klimatu a vztahů v prostředí školy, realizoval mimo jiné rozsáhlý výzkum výskytu mobbingu na základních školách. Členem České pedagogické společnosti je od roku 2002, v letech 2002-2015 byl předsedou pobočky Brno, v letech 2009-2017 předsedou ČPdS a v letech 2017-2022 místopředsedou ČPdS.

 

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. – člen výkonného výboru Společnosti, předseda pobočky České Budějovice

Působí na katedře pedagogiky a psychologie Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích, je vedoucí oddělení pedagogiky. Jeho odborné zaměření je sociální pedagogika a didaktika. Členem České pedagogické společnosti je od roku 1997. Funkci předsedy pobočky vykonává od roku 2010.

 

Mgr. Eva Minaříková, Ph.D. – předsedkyně redakční rady časopisu Pedagogická orientace

 

 

PhDr. Pavlína Částková, Ph.D. – předsedkyně pobočky Olomouc

Působí na Katedře technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své pedagogické, výzkumné a publikační činnosti se zaměřuje na oblast technické výchovy v primárním a preprimárním vzdělávání. Mezi témata, kterým se věnuje, patří hodnocení a sebehodnocení žáků v technické výchově a rozvoj technické tvořivosti žáků. Ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem se podílela na pokusném ověřování vzdělávací oblasti Člověk a technika (2019-2022), momentálně se podílí na tvorbě RVP ZV v souladu s Hlavními směry revize RVP ZV vydanými MŠMT.

 

Mgr. Miroslav Janík, Ph.D. – předseda pobočky Brno

Je zaměstnán na Institutu výzkumu školního vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity a působí také na Katedře německého jazyka a literatury na téže fakultě. Získal titul Ph.D. (2016) na téže fakultě v oboru didaktika cizího jazyka, ve své disertační práci se zabýval mnohojazyčností ve výuce němčiny jako druhého cizího jazyka. Ve své výzkumné činnosti se v poslední době zabývá aspekty vzdělávání učitelů cizích jazyků (především v souvislosti s prozkoumáváním profesní vize učitelů) a různými formami mnohojazyčnosti ve školách. Dále se zabývá výzkumem učitelů a učitelek cizích jazyků, zejména se pak zaměřuje na jejich profesní vidění a profesní vývoj.

 

Ing. Stanislav Michek, Ph.D. – předseda pobočky Hradec Králové

Působí jako odborný asistent na Ústavu primární, preprimární a speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Vystudoval Ekonomiku a řízení v elektrotechnice společně s učitelstvím odborných předmětů na ČVUT a pedagogiku na Karlově univerzitě v Praze. Pracoval v Národním ústavu odborného vzdělávání (2006–2015), kde se odborně věnoval zajišťování kvality odborného vzdělávání a na pozici zástupce hlavního manažera pomáhal vést národní projekt Cesta ke kvalitě (2009–2012). Též se věnuje lektorské a expertní činnosti pro přímo řízené organizace MŠMT (ČŠI, NIDV, NÚV, NPI) a pro další vzdělávací organizace. Svůj odborný zájem rozděluje mezi témata spojená s řízením a rozvojem škol (hodnocení v práci ředitelů, evaluace na VŠ, kolegiální evaluace škol, autoevaluace školy) a s pedeutologií (prožívání učitelů, profesní rozvoj učitelů, učitelská profese v souvislosti se vzdělávací politikou). Členem České pedagogické společnosti je od roku 2014.

 

PhDr. Barbora Petrů Puhrová, Ph.D. – předsedkyně pobočky Zlín

Působí na Ústavu školní pedagogiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně jako odborná asistentka. Základní oblastí jejího odborného zájmu a výuky je školský management, pedagogická diagnostika a evaluace. Ve výzkumné činnosti se zaměřuje také na domácí přípravu žáků na 1. stupni základní školy.

 

doc. PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D. – předsedkyně pobočky Ostrava

Působí na katedře pedagogiky a andragogiky Ostravské univerzity v Ostravě. Odborně se zaměřuje na filozofii výchovy, obecnou pedagogiku a menšinové kultury. Členkou ČPdS je od roku 1998, předsedkyní pobočky je od roku 2008.

 

Mgr. Pavla Soukupová, Ph.D. – předsedkyně pobočky Plzeň

Vystudovala obor Učitelství matematiky a fyziky na FPE ZČU v Plzni a obor Pedagogika na FF UK v Praze, kde absolvovala i doktorský studijní program Pedagogika. Od roku 2007 působí na katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni, kde se věnuje pedagogické diagnostice na všech stupních škol, obecné didaktice a teorii a praxi reflektované pedagogické praxe a hodnocení kvality výuky. Na oddělení pedagogických praxí garantuje metodickou náplň praxí a rozvíjí model průběžných gradujících a reflektovaných praxí. Na FPE ZČU v Plzni dlouhodobě garantuje studijní program celoživotního vzdělávání Studium pro výchovné poradce. Členem ČPdS je od roku 2018, od roku 2023 je předsedkyní pobočky Plzeň.

 

PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. – předseda pobočky Praha

Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor učitelství biologie a rodinné výchovy. Působil na střední odborné škole jako učitel a metodik prevence sociálně patologických jevů, dále v neziskové sféře jako lektor a odborný garant kvalifikačních kurzů pro pracovníky v sociálních službách. V současné době je odborným asistentem na katedře pedagogiky PedF UK, kde se zabývá především pedagogickými aspekty zdraví a kvality života a problematikou zdravotní gramotnosti. Členem České pedagogické společnosti je od roku 2003, od roku 2010 zastává funkci předsedy pražské pobočky.