Česká pedagogická společnost

Informace o zpracování a zveřejňování osobních údajů členů

Kdo je správcem údajů členů společnosti?
Správcem osobních údajů členů společnosti je Česká pedagogická společnost, z.s., IČO 00444618, se sídlem Poříčí 538/31, Staré Brno, 639 00 Brno.
Jaké údaje o členech společnosti zpracováváme?

Identifikační údaje (jméno, příjmení, dosažené akademické tituly, příslušnost k pobočce společnosti, příslušnost k odborné sekci společnosti),

kontaktní údaje (poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, název zaměstnavatele, adresa zaměstnavatele),

údaje o zaplacených členských příspěvcích (datum uhrazení, uhrazená částka),

další údaje (odborné zaměření, druh členství).

Jaké údaje o členech společnosti zveřejňujeme na webu společnosti?

Identifikační údaje (jméno, příjmení, dosažené akademické tituly, příslušnost k pobočce společnosti, příslušnost k odborné sekci společnosti),

u řádných členů také údaj o zaplacení členského příspěvku za aktuální a předchozí kalendářní rok.

Za jakým účelem údaje o členech společnosti zpracováváme?

Vedení agendy členů společnosti,

distribuce časopisu Pedagogická orientace členům společnosti,

informování členů společnosti o dění ve společnosti,

informování členů společnosti o akcích spolupořádaných nebo pořádaných společností nebo členy společnosti.

Kdo má přístup ke zpracovávaným údajům?

Předseda společnosti,

místopředseda společnosti,

předseda pobočky společnosti (má přístup k údajům členů pobočky, jíž je předsedou).

Jak dlouho údaje členů společnosti evidujeme?

Nejdéle do konce kalendářního roku, který následuje po kalendářním roce, v němž řádný člen společnosti naposledy zaplatil členský příspěvek.

Nejdéle do konce kalendářního roku, ve kterém budoucí řádný člen společnosti vyplnil a odeslal elektronickou přihlášku a pokud ve stejném kalendářním roce nezaplatil členský příspěvek.

Do doby, než čestný člen společnosti odvolá souhlas se zpracováváním svých osobních údajů společností.

Jaká mají členové společnosti práva?
Členové společnosti mají zejména právo na přístup k osobním údajům, které o nich společnost zpracovává, a právo na opravu nepřesných či neúplných údajů. Za tím účelem se členové společnosti mohou obracet na e-mail předsedy společnosti. Členové společnosti mají dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.