Česká pedagogická společnost

Konference ČPdS

Konference
Klima současné české školy
a
Sjezd České pedagogické společnosti
14. – 15. ledna 2003

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého
Katedra pedagogiky s celoškolskou působností
Olomouc

 

Místo konání

aula PdF UP, Žižkovo nám. 5 – přízemí budovy, Olomouc

Spojení na PdF UP:

 • z autobusového nádraží tramvají číslo 4, směr Nová ulice – přes město, vystoupit na třetí zastávce s názvem Žižkovo nám.,
 • z vlakového nádraží tramvají číslo 2, 4, 6 – směr buď Neředín nebo Nová ulice, vždy tzv. přes město, vystoupit na druhé zastávce s názvem Žižkovo nám.,
 • před budovou fakulty je možno parkovat.

 

Program

 

14. ledna 2003

9:00–10.00 Prezence účastníků konference
10:00 Zahájení konference, úvodní koncert
10:30–13:00 Rokování v plénu
14:00–17:15 Práce v sekcích
Společenský večer  

 

Malý úvodní koncert

pro účastníky konference České pedagogické společnosti Klima současné české školy

14. 1. 2003 10:00–10:15

 • J. Stanley, anglický barokní mistr
  Slavnostní fanfára pro trubku a varhany
 • B. Martinů, jeden z nejvýznamnějších českých autorů 20. století
  Vyletěl ptáček z cizí krajiny (z Písniček na jednu stránku)
 • Z. Fridrich, v letech 1962 až 1992 vyučoval na katedře hudební výchovy PdF UP, upravil desítky písní
  Páslo děvčátko páva (hanácká píseň)
 • G. Finger, narozen okolo 1660 v Olomouci
  Sonata d moll pro flétnu a varhany (výběr částí)

Martin Zajíček – trubka,
posluchač 4. ročníku oboru pedagogika – hudební výchova

Ondřej Doležal – zpěv,
sólista opery Moravského divadla v Olomouci

Petra Nedbalová – flétna,
posluchačka 4. ročníku oboru pedagogika – hudební výchova

Mgr. Květa Fridrichová-Raueová – varhanní doprovody
vyučující katedry hudební výchovy PdF UP

 

Hlavní referáty

Jednání řídí: Antonín Bůžek, Ph. D.

 • doc. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
  Klima současné školy
 • prof. PhDr. Jaroslava Pešková, DrSc.
  Společenské determinanty školního klimatu
 • prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
  Biologické a psychologické zřetele utváření školního klimatu
 • PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.
  Kritika a mýty současné školy
 • Mgr. Martina Budínská, Ing. Marie Kalábová, PaedDr. Michal Kolář
  Sociální klima v prostředí základních škol ČR

 

Sekce 1

Školní klima z pohledu účastníků procesu výchovy a vzdělávání
Učebna P5 v přízemí fakulty (od vrátnice doprava)

Jednání řídí: doc. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc., doc. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D., doc. PhDr. Libuše Podlahová, CSc.

14:00–15:30  
Mgr. Vlastimil Čiháček, doc. PhDr. Rabušicová, Mgr. Kateřina Emmerová Otevřenost české školy vnějším vztahům jako součást školního klimatu?
PaedDr. Ludvík Eger, CSc. Sebeevaluace klimatu školy v rámci evaluace její kultury
Mgr. Petr Novotný, Ph.D., doc. PhDr. Milan Pol, CSc., Mgr. Lenka Hloušková, Jiří Zounek, Ph.D. Je kultura české školy kulturou dospělých? Hlavní aktéři školního života očima ředitelů.
Anna Kudelová Tvorba bezpečného sociálního klimatu ve škole podporující zdraví
Mgr. Michaela Prášilová, Ph.D., doc. PhDr. Otto Obst, CSc. Participace pracovníků školy na jejím řízení
PaedDr. Marie Rojková Ředitel základní školy a jeho vliv na klima školy
15:45–17:15  
PaedDr. Helena Šimíčková Vliv celkového klimatu školy na přijetí integrovaného vyučování
PhDr. Danuše Matýsková Pohled rodičů na spolupráci se školou – srovnání programů Základní škola a začít spolu
PhDr. Petr Havelka, prof. PhDr. František Man, CSc. Motivace a utváření klimatu třídy
PaedDr. Marta Rybičková Klima třídy z pohledu žáků a třídního učitele
Mgr. Lenka Dokonalová Evropské jazykové portfolio a jeho vliv na klima školní třídy
PhDr. Marie Linková, Ph.D. Klima školní třídy a některé jeho determinanty

 

Sekce 2

Teoretické problémy školního klimatu – přínos vědních oborů k výzkumu a tvorbě školního klimatu

Učebna P2 v suterénu budovy, u vrátnice vpravo dolů po schodišti
Jednání řídí: doc. PhDr. Milena Kurelová, CSc. a doc. PhDr. Otto Obst, CSc.

14:00–15:30  
PhDr. Miluše Havlínová, CSc. Vybrané ukazatele kvality sociálního klimatu ve škole
Mgr. Jana Kašpárková Některé typy vyučovacího klimatu a jejich vlivy
Mgr. Jarmila Kupčeková Klima středoškolské třídy a spokojenost studentů
PhDr. Jan Lašek, CSc. Středoškolské klima třídy a osobní spokojenost studentů
PaedDr. Jiří Haškovec Význam osobnosti vedoucího vychovatele pro vytváření klimatu výchovného zařízení, tedy i školy
Prof. PhDr. Bohumír Blížkovský, CSc., prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc. Zůstane naše škola česká?
15:45–17:15  
Prof. PhDr. Josef Cach, CSc. Co je „duch školy“ L. N. Tolstého a jeho pokračovatelů
Prof. PhDr. Hana Mukařovská, CSc. Problematika školního klimatu z pohledu české literárně vědné strukturální sémiotiky
PhDr. Jiřina Novotná Psychologická práva dítěte a klima školy
PhDr. Jaroslav Balvín, Csc. Klima současné české školy a národnostní menšiny
Mgr. Bc. Jiří Pospíšil Ideologismus a pluralita v současné škole

 

Sekce 3

Školní klima a sociálně patologické jevy

Učebna P1 v suterénu budovy, u vrátnice vpravo dolů po schodišti
Jednání řídí: MUDr. Eva Millerová, PaedDr. Michal Kolář , PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.

14:00–15:30  
Mgr. Antonín Bůžek, Ph. D. O vyrušování žáků, jejich neposlušnosti a odmítání spolupráce ve vyučování
Jitka Dolejšová, Marta Vlachová Zkušenosti PČR se sociálně patologickými jevy ve škole
Mgr. Iva Juráčková, doc. Dr. Blahoslav Kraus, CSc., PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. K problematice šikany v současné škole
Mgr. Pavel Brebera Přítomnost „civilkářů“ a „trestanců“ na ZŠ – kvalitativní případová studie klimatu jedné ZŠ
Mgr. Milan Polák, CSc. Učitelé českého jazyka a syndrom vyhoření
Mgr. Zdena Vildová Úloha třídního učitele v prevenci sociálně patologického chování žáků

 

Sekce 4

Příprava učitele na roli spolutvůrce školního klimatu

Učebna P7 v přízemí budovy, u vrátnice vpravo až na konec chodby
Jednání řídí: Prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc., PhDr. Jiří Prokop, Ph.D., doc. PhDr. Zdeněk Kalhous, CSc.

14:00–15:30  
doc. PhDr. Alžběta Peutelschmiedová, Ph.D. Zpětné vazby v pedagogickém působení
PhDr. Ilona Gillernová, CSc. Učitel a rozvíjení sociálních vztahů ve škole
doc. PhDr. Vladimír Spousta, CSc. Osobnost učitele – spolutvůrce školního klimatu
PhDr. Iva Štětovská Učitel a rozvíjení sociálních vztahů ve škole
PaedDr. Petr Franiok, Ph. D. Školní klima a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
15:45–17:15  
Mgr. Lenka Gulová Příprava romského asistenta na roli spolutvůrce školního klimatu v rámci vzdělávacích programů na PdF MU
PhDr. Eva Bidlová Využití metody videotréninkových interakcí k rozvíjení sociálních dovedností učitele
Mgr. Jarmila Sulovská Dokáží mladí učitelé kladně ovlivnit školní klima?
doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc., Mgr. Martina Rosolová Klima současné školy z pohledu studentů učitelství
doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc. Školní klima a současná VŠ

 

15. ledna 2003

9:00–10:15 Pokračování práce v sekcích
10:30–11:15 Plénum konference
12:00–14:30 Sjezd ČPdS v aule PdF

 

Sekce 1

Školní klima z pohledu účastníků procesu výchovy a vzdělávání

Učebna P5 v přízemí fakulty (od vrátnice doprava)
Jednání řídí: doc. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc., doc.PhDr. Libuše Podlahová, CSc., doc. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.

9:00–10:15  
PhDr. Michaela Píšová, Ph.D., MA Školní klima z pohledu začínajícího učitele
Doc. Ing. Jaroslav Pakosta, CSc. Adaptační kurz – nástroj změny školního klimatu
Mgr. Jana Kropáčková, Ph.D. Školní klima v současných mateřských školách
PhDr. Eva Šmelová, PhDr. Danuška Tomanová, CSc.,
Mgr. Michaela Prášilová, Ph.D.
Současné vlivy na klima MŠ
PhDr. Danuška Tomanová, CSc. Nestandardní nástroj zjišťování klimatu hospitace

 

Sekce 4

Příprava učitele na roli spolutvůrce školního klimatu

Učebna P7 v přízemí budovy, u vrátnice vpravo až na konec chodby
Jednání řídí: Prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc., PhDr. Jiří Prokop, Ph. D.

14:00–15:30  
doc. PhDr. Milena Kurelová, CSc. Problematika školního klimatu ve vzdělávání učitelů
PaedDr. Jitka Mikešová Praktická příprava učitele na roli spolutvůrce školního klimatu
doc. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc. Tvorba kvalitního klimatu (školy, třídy) – výzva pro učitelské vzdělávání
PhDr. Jarmila Svobodová, CSc. Možnosti přípravy učitele na roli spolutvůrce školního klimatu
Mgr. Jana Doležalová Metody a formy práce vedoucí k pozitivnímu klimatu ve výchovně-vzdělávacím procesu