Česká pedagogická společnost

Konference ČPdS

Proměny pedagogiky
3. – 4. února 2005

Česká pedagogická společnost
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 

Místo konání

Pedagogická fakulta UK v Praze, M. D. Rettigové 4

 

Cíl konference

Věda se nevyvíjí bez závislosti na změnách ve společnosti a bez souvislosti s novými společenskými potřebami. Ve výchově a vzdělávání se objevuje celá řada nových a aktuálních problémů, které souvisí se soudobým společenským rozvojem, tendencemi globalizace, se vstupem naší země do Evropské unie aj. A je otázka, jak pedagogika na tyto problémy reaguje, jak je tematizuje a jak je řeší. Uvedené důvody nás vedly k tomu, abychom uspořádali konferenci, zaměřenou k vývoji a obsahu pedagogických věd, jejich teorie a metodologie.

 

Hlavní referáty

 • prof. PaedDr. Jiří Kotásek, CSc.: Snaha o vytvoření akademické komunity v české a slovenské pedagogice 1964–1969
 • prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc.: Obsah vzdělávání – trvale prioritní téma pedagogické teorie a praxe
 • prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc.: Česká pedagogická věda v současnosti: Pokus o reflexi stavu.
 • doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.: Současnost oborových didaktik: na pomezí nového paradigmatu?
 • prof. zw. dr. hab. Boguslav Śliwerski: Pedagogika jako hypermarket věd o výchově
 • prof. PhDr. Štefan Švec, CSc.: Jazyk vied o výchove
 • prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.: Pedagogika mezi teorií a praxí

 

Průběh konference

Po úvodních referátech v plénu bude následovat jednání u kulatých stolů. Vybrané referáty účastníků budou obsahem sborníku z konference.

Při rokování u kulatých stolů se zaměříme na tato témata:

 1. Teoreticko-metodologické problémy rozvoje pedagogiky jako vědy
  Moderátorky: Doc. PhDr. Eliška Walterová, CSc., Doc. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.
 2. Společnost a pedagogika
  Moderátoři: Doc. PhDr. Milada Rabušicová, Dr., Prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc.
 3. Proměny učitelské profese
  Moderátorky: PhDr. Jana Kohnová, Ph.D., Ing. Karolína Marková
 4. Specifické přístupy ve výchově
  Moderátoři: PaedDr. Petr Franiok, Ph.D., PhDr. Danuška Tomanová, CSc., PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.
 5. Aktuální problémy multikulturní výchovy
  Moderátorka: PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

 

Program

Čtvrtek 3. února 2005

8:00–9:30 Prezence účastníků konference
9:30–10:30 Zahájení konference, oficiální uvítání účastníků, kulturní vystoupení
10:30–12:00 Plenární jednání
12:00–12:40 Přestávka a občerstvení
12:40–13:40 Plenární jednání
13:40–15:00 Oběd
15:00–18:00 Jednání u kulatých stolů
19:00 Společenský večer

Pátek 4. února 2005

9:00–10:30 Závěry z kulatých stolů, diskuse
10:30–11:00 Přestávka a občerstvení
11:00–14:00 Sjezd České pedagogické společnosti

 

Pokyny pro autory příspěvků

 1. Příspěvky zasílejte:
  • v tištěné podobě (1×) a na disketě, nebo
  • elektronickou poštou na adresu sekretar@cpds.cz
 2. Struktura příspěvku:
  • Název
  • Jméno a příjmení všech autorů včetně titulů, úplná adresa pracoviště
  • Anotace v češtině (slovenštině) a angličtině do 200 znaků (základní problémy, závěry vztahující se k obsahu příspěvku)
  • Klíčová slova v češtině (slovenštině) a angličtině
  • Text příspěvku v češtině (slovenštině)
  • Literatura (podle normy ČSN ISO 690 pro bibliografické citace, max. 10 položek).

Rozsah příspěvku: do 6 stran A4

Poznámka: Redakce si vyhrazuje právo na výběr a případnou úpravu příspěvků. Za věcnou správnost odpovídají autoři.

 

Termíny

 • Zaslání příspěvku do sborníku – do 3. února 2005.

 

Konferenční poplatek

Členové České pedagogické společnosti: 600,– Kč
Ostatní účastníci konference: 800,– Kč.

V konferenčním poplatku jsou zahrnuty organizační náklady na pořádání konference a na vydání sborníku.

Podle Vašich požadavků Vám vystavíme fakturu nebo složenku k úhradě.

 

Ubytování

Možno objednat ubytování z 2. na 3. února a z 3. na 4. února 2005.

 • Studentská ubytovna Větrník – jedno lůžko 250,– Kč/noc
 • Hotel Krystal – jedno lůžko ve dvoulůžkovém pokoji 500,– Kč/noc
 • Hotel Krystal – jednolůžkový pokoj – 750,– Kč/noc.

Stravování je individuální.

 

Kontaktní adresy

Přijímání přihlášek, abstraktů a příspěvků, organizační informace

Česká pedagogická společnost
dr. M. Rybičková
Veletržní 3
603 00 Brno
tel., fax: 543 23 27 22, mobil 604 80 24 70
e-mail: sekretar@cpds.cz

Obsahové informace

e-mail: svec@uni.utb.cz
jana.kohnova@pedf.cuni.cz
prokopjura@volny.cz

 

Těšíme se na Vaši účast, příspěvky a diskusi.

Prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.
předseda České pedagogické společnosti

PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.
Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty UK

PhDr. Jana Kohnová, Ph.D.
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství