Česká pedagogická společnost

Protokol Sjezdu učitelů

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ

Slavnostní zasedání sjezdu (s. 10)

Zahájení sjezdu, Vlastimil Švec, předseda České pedagogické společnosti (s. 10)

Přednesené referáty (s. 14)

Hlavní referát, Jiří Kotásek (s. 14)
Škola a moderní technologie, Jiří Zlatuška (s. 22)
Hledejme vzájemné porozumění, Vlastimil Švec (s. 24)
Vliv odborů na postavení učitele ve společnosti, Jaroslav Rössler (s. 27)
Sjezd českých učitelů po 80 letech, Václav Kováříček (s. 28)
Hodnotová orientace našeho učitelstva v proměnách času 20. století, Stanislava Kučerová (s. 30)
Pedagogická reforma nás teprve čeká, Bohumír Blížkovský (s. 32)
Súčasný stav a perspektívy školstva na Slovensku, Ján Galbavý (s. 34)
O potížích při zakládání odborové samosprávy učitelů v Polsku, Boguslaw Sliwerski (s. 36)
Genetické predispozice a výchova, Jan Šmarda (s. 42)
Zdraví učitelů a žáků, Radoslav Goldmann (s. 44)
Škola jako základ změny, Zdeněk Kodýtek (s. 46)
Církevní školství, Daniel Kuchyňka (s. 47)
Nedostatky ve školství očima rodiče, Josef Ludvík (s. 49)

Nepřednesená vystoupení (s. 64)

Top pedagog 21. století, Magdalena Bílková-Tůmová (s. 64)
Matice opavská a její vliv na českou osvětu ve Slezsku, Jaroslav Burda (s. 65)
Proměny společnosti a jejich důsledky pro výchovu dětí, Vratislava Černíková (s. 66)
Učitelský sjezd a učitelé, Vladimír Krejčí (s. 70)
K problémům výuky dějepisu v ČR, Helena Mandelová (s. 72)
Sociální a ekonomické postavení učitelů, jeho příčiny a cesty ke zlepšení, Vlastimil Pařízek (s. 73)
Změny ve školství, Marta Semelová (s. 75)
Masmédia – tvůrce esteticky stylizovaného obrazu světa, Vladimír Spousta (s. 76)
Bude bita priorita? František Vízek (s. 76)
Vzpomínky na budoucnost, František Vízek (s. 77)
Role školy ve výchově k demokracii, Pavel Vacek (s. 79)

SEKCE

Mateřské školy (s. 84)

Aktuální problémy v diagnostice školní zralosti, Jana Kropáčková (s. 84)
Předškolní výchova na přelomu tisíciletí, Eva Opravilová (s. 88)
OMEP a předškolní výchova, Marie Marxtová (s. 89)
Současné postavení MŠ ve vzdělávací soustavě, Dagmar Schwarzová (s. 92)
Současné problémy a perspektivy předškolního vzdělávání, Eva Svobodová (s. 94)
Některé vize předškolní výchovy v roce 1920 a realita v roce 2000, Dana Tomanová (s. 95)
Profesní organizace předškolního vzdělávání v České republice, Milada Truksová (s. 98)
Modelový projekt a kurikulum Mateřské školy podporující zdraví, Eliška Vencálková (s. 100)
Léčivá píšťalka v mateřských školách, Václav Žilka (s. 101)
Celostátní festival mateřských škol Mateřinka, Věra Železná (s. 104)
Závěry sekce (s. 106)

Základní školy (s. 107)

Učitel a multikulturní rozměr jeho pedagogické činnosti, Jaroslav Balvín (s. 107)
Několik poznámek k jazykové výuce na základních školách, Zdena Hartingerová (s. 115)
Učitelská analýza asociálních činů žáků, Danuše Heřmanská (s. 116)
Výchova v procesu globalizace, Hana Horká (s. 120)
Vzdělávání a výchova minoritních skupin populace v pregraduální přípravě učitelů primárního vzdělávání, Vlasta Hrdličková (s. 124)
Žákovská knížka – fenomén doby, Kamil Janiš (s. 128)
Okresní metodici – ano či ne? Jaromír Košťák (s. 129)
Učitelství – celoživotní vzdělávání a učení, Josef Mrhač (s. 131)
Sociální kompetence učitele z pohledu sociální práce, Pavel Mühlpachr (s. 134)
Vliv učebního stylu učitele na řízení učební činnosti, Lenka Müllerová (s. 138)
Jazykové vzdělávání pod zorným úhlem vstupu do EU, Jan Musil (s. 145)
Pohled do zrcadla, Josef Maňák (s. 150)
Absolventi kombinovaného studia oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ PdF UP v praxi, Alena Nelešovská (s. 152)
Aktuálne podnety pre sebavýchovu a sebavzdelávanie učiteľa, Zuzana Nováková (s. 158)
Děti s tělesným postižením v povinné tělesné výchově na základních školách, Hana Novotná (s. 161)
Dobrá škola, Jiří Prokop (s. 161)
Hlavní problémy ovlivňující výchovu a vzdělávání na ZŠ, Marta Semelová (s. 165)
Nové prístupy vo výchove a vzdelávaní (Vzdelávanie triednych učiteľov na základných a stredných školách), Alena Šmáriková (s. 166)
Spolupráce učitelů s rodiči žáků v měnící se škole a společnosti, Stanislav Střelec (s. 168)
Výchova jako institucionalizace násilí proti přirozenosti (Kapitoly z „černé pedagogiky“), Vladimír Täubner (s. 172)
O sebevědomí českého učitele, Pavel Vacek (s. 177)
Zkušenosti s integrací postižených žáků, Petr Vejrosta (s. 179)
Pedagogické vědomí souvislostí (živá tradice našeho učitelského pokusnictví z doby 1. ČSR), Jiří Vomáčka (s. 180)
Závěry sekce (s. 183)

Speciální a zvláštní školy (s. 184)

Vývoj zvláštní školy k otevřenému typu

, Marie Bednaříková (s. 184)
Meze a možnosti integrace, Dana Čapková (s. 186)
Význam zvláštní školy v procesu soudobých integrativních změn, Vlastimil Čiháček (s. 189)
Postavení zvláštních škol na prahu 21. století v české vzdělávací soustavě, Petr Franiok (s. 194)
Předprofesní příprava žáků zvláštní školy (Využití praktické složky pracovní výchovy žáků s mentální retardací), Lenka Šlechtová (s. 196)
Závěry sekce (s. 198)

Umělecké školy (s. 199)

Úloha hudby v současném světě, Magdalena Bílková-Tůmová (s. 199)
Výchovný přínos umělecké výchovy nejmenších, Miloslav Esterle (s. 200)
Poslání, aktuální cíle a problémy základních uměleckých škol, Jaroslav Fuksa (s. 201)
Zkušenosti základní umělecké školy zřizované obcí, Ilona Juhásová (s. 204)
Závěry sekce (s. 205)

Gymnázia (s. 207)

Nutnost kvalitního jazykového vybavení mladých lidí aneb Přežijí bilingvní gymnázia? Šárka Černá (s. 207)
Současné proměny čtyřletých gymnázií, Robin Eliášek (s. 208)
Tvorba a charakteristika vyučovacího klimatu na gymnáziu, Helena Grecmanová (s. 210)
Vazba výuky matematiky na střední škole a na vysoké škole technické, Rudolf Grepl (s. 212)
Úloha chyby v procesu učení cizímu jazyku, Jana Korčáková (s. 216)
Víceletá gymnázia, Tomáš Měšťánek (s. 219)
Integrace učiva jako odraz interdisciplinárního pojetí skutečnosti, Vladimír Spousta (s. 220)
Závěry sekce (s. 223)

Střední odborné školy a vyšší odborné školy (s. 224)

Vyšší odborné vzdělávání v České republice, Jana Bydžovská (s. 224)
Zamýšlení nad morálkou, Jaroslav Čížek (s. 226)
Činnost asociace ředitelů hotelových škol, Petr Hajný (s. 228)
Perspektiva doplňujícího pedagogického studia mistrů odborné výchovy na Pedagogické fakultě UP v Olomouci, Drahomíra Holoušová (s. 229)
Asociace vyšších odborných škol, Jiří Šorfa (s. 234)
K pedagogické způsobilosti učitelů odborných předmětů středních škol, Rudolf Šrámek (s. 235)
Střední odborná škola cestovního ruchu, Zita Štieglerová (s. 236)
Využití hypertextu ve výchovně vzdělávacím procesu, Adam Švec (s. 238)
Matematika na SOŠ a gymnáziích, Vlasta Valehrachová (s. 242)
Závěry sekce (s. 244)

Střední odborná učiliště (s. 245)

Problémy nedostatku žáků na odborných učilištích, Zdenka Černochová (s. 245)
Střední odborná učiliště technická, učňovské školství, Vladimír Kapica (s. 246)
Závěry sekce (s. 246)

Děti ve volném čase (s. 247)

Poznatky ČŠI z inspekcí v Domech dětí a mládeže, Vladimír Bláha (s. 247)
Nové formy a metody práce Středisek volného času, Jarmila Břečková (s. 248)
Role učitele ve volnočasových aktivitách žáků, Antonín Bůžek (s. 251)
K evropské dimenzi současného působení středisek volného času dětí a mládeže, Břetislav Hofbauer (s. 253)
Střediska pro volný čas dětí a mládeže jako integrální součást výchovně vzdělávací soustavy, Otakar Jíra (s. 256)
Úloha středisek pro volný čas dětí a mládeže v práci s nadanými a talentovanými dětmi a mládeží, Otakar Jíra (s. 259)
Profesní příprava pedagogů volného času, Jiří Němec (s. 261)
Závěry sekce (s. 264)

Sjezd v číslech (s. 266)

Co naznačují výsledky ankety účastníků Sjezdu učitelů?, Vlastimil Švec (s. 266)
Účastníci Sjezdu učitelů, Jiří Rybička (s. 268)
Šťastnou cestu! Vlastimil Švec (s. 270)