Česká pedagogická společnost

Sborník ČPdS

Transformace našeho školství

Úvodní slovo (Zdenka Veselá), s. 7

Referáty v plénu, s. 10

Filozofická východiska k reformě výchovy a školství v současném světě (Antonín Dostál), s. 10
Vzdělávací politika ČR v mezinárodních souvislostech (Jiří Kotásek), s. 17
Nepostrádáme širší diskuse k fundamentálním a prioritním problémům českého vzdělávacího systému? (Jarmila Skalková), s. 27
Historické aspekty v transformaci školství (František Morkes), s. 35
Hodnotová dimenze výchovy (Stanislava Kučerová), s. 45
Tradice a výchova (Marie Řehořková), s. 50
K transformaci českého vzdělávacího systému (Jaroslav Müllner), s. 55
Co nám říkají výsledky z dotazníku pro rodiče k transformaci našeho školství (Milena Lvová), s. 61
Úspěchy a prohry transformace našeho školství (Antonín Malach), s. 67
Mezinárodní spolupráce v oblasti informací o výchově, vzdělávání a školství (Stanislava Brožová), s. 73

Sekce A: Problematika učitelů, s. 79

Transformace školství a profesionalizace učitelství (Vladimír Krejčí), s. 79
Některé proměny kurikula ve studiu učitelství (Milena Kurelová), s. 83
K modelu začlenění romistiky do struktury přípravy učitelů (Jaroslav Balvín), s. 86
Nástin přípravy řídících pracovníků ve školství (Břetislav Voženílek), s. 92
Být učitelem? (Irena Bělohoubková), s. 100
Některé aspekty tvorby kurikula z matematiky na vysokých školách technických v zahraničí a v České republice (Rudolf Grepl), s. 102
Kooperace učitelů uměnovýchovných specializací (výsledky výzkumu) (Vladimír Spousta), s. 111
Funkčnost studijních textů pedagogiky volného času. Volný čas jako výchovná hodnota (Jaroslav Telec), s. 125
Zkušenost z mikrovyučování jako zdroj profesního růstu studentů v oborové didaktice (Miloslava Machalová), s. 130
Několik poznámek k výuce profesionálních praktik v oboru učitelství pro 1. stupeň základní školy (Hana Horká), s. 136
Základní dovednosti pro problémové vyučování a možnosti jejich rozvíjení (Petr Havelka), s. 139
Poznatky z praxe ve zvláštních školách studentů učitelství 1. stupně základní školy (Petr Franiok), s. 143
Jak vidí učitelé některé současné pedagogické problémy? (Vlastimil Švec – Jan Šťáva), s. 145
Vliv subjektivity učitele na hodnocení testů. Část II – vliv typu otázek (Tomáš Hála), s. 150
Sociální pedagogika a její studium na vysoké škole (Dana Knotová), s. 161
Výchova pro volný čas – součást vzdělávacích aktivit (Mojmír Vážanský), s. 163
K některým otázkám postgraduálního vzdělávání učitelů primárního stupně ZŠ (ve vztahu k transformaci našeho školství) (Ludmila Prokešová), s. 165
Doktorandské studium technologie vzdělávání v ČR (Gabriel Švejda), s. 170
Transformace vysokoškolského policejního vzdělávání (Některé aktuální problémy) (Jiří Semrád), s. 172
Vojenské vysoké školy stále v roce nula? (Libor Hlaváček), s. 176
Humanizace obsahu vzdělávání (Zdeněk Rozum), s. 180

Sekce B: Problematika žáka a školy, s. 184

Tvořivý žák (Josef Maňák), s. 184
Psychologické zřetele při utváření mravní stránky žáka aneb Aktivní zlo – pasivní dobro (Pavel Vacek), s. 190
Jedna z cest jak vést děti ke svobodě, zodpovědnosti, samostatnosti a spolupráci (Marie Dobrovolská), s. 199
Aktivita, samostatnost a tvořivost žáků z pohledu zkušeností reformní pedagogiky 20. a 30. let u nás (Bohumíra Fabiánková), s. 202
Poznámka k tématu Přístupy k žákům a k rozvoji jejich osobnosti (Jarmila Svobodová), s. 205
Některé z příčin komunikačních bariér mezi učitelem a žákem (František Štěpánek), s. 208
Problémové metody výuky s podporou počítačové techniky (Josef Halbych), s. 213
Determinanty modernizace vyučovacích metod (Oldřich Šimoník), s. 218
Pojetí předmětu rodinná výchova v současné koncepci základního školství (Stanislav Střelec), s. 222
Odpovědnost učitele mladších žáků za jejich další (zvláště rozumový) vývoj (Josef Kittler), s. 227
Některé možnosti podpory odborných zájmů a samostatného studia literatury (Miroslav Sova), s. 234
Projektové vyučování. Projekty na základní škole (Iva Kamke), s. 237
Metodický balíček a zkušenosti s jeho využíváním ve výuce (Helena Bujnová – Jan Novotný), s. 242
Přírodovědné dovednosti na základní škole (Josef Trna, Eva Trnová), s. 246
K přípravě budoucího fyzika (Zdeněk Kluiber), s. 250
Studijní výsledky dvoustupňového kurzu informatiky (Jiří Rybička), s. 253
Výchova k podnikaniu žiakov povinného vzdelávania v britských školách (Ján Krištín), s. 258
Demokratizace českého školství (Jan Šťáva), s. 265
Ke směrům pohybu české školské soustavy (Libor Hřebíček), s. 267
Škola a hodnotová orientace (Josef Horák), s. 272
Základní škola pro romské děti v kontextu regionálního školství (Zdeněk Frélich), s. 277
Možnosti a hranice současné školy (Josef Budiš, P. A. Colombo), s. 280