Česká pedagogická společnost

Sborník ČPdS

Mravní nemoci mládeže a jejich prevence

Úvod (s. 5)

I. část: Příčiny mravních nemocí a možnosti jejich prevence (s. 6)

Řehořková, M.: Společenské podmínky mravních nemocí mládeže (s. 7)
Kraus, B.: K problémům mravní výchovy a prevence negativních jevů (s. 13)
Hřebíček, L.: Sociálně patologické jevy mezi mládeží – problém pro pedagogickou teorii a praxi (s. 17)
Telec, J.: Mladí o partnerství, manželství, lásce a věrnosti (s. 22)
Klapilová, S.: Úkoly rodiny v primární prevenci sociálních deviací (s. 24)
Nowak, A.: Agresivní chování dětí v předškolním věku (s. 28)
Vacek, P.: K stavu mravní výchovy v současné škole (s. 33)
Potočárová, M. – Krankus, M.: Výskum postojov dospievajúcich k sociálnym limitom. Prevencia zneužívania detí (s. 43)
Darmovzal, V.: Prevence mravních nemocí ve výchovně-vzdělávacím procesu na ZŠ (s. 47)
Täubner, V.: Pedagogické možnosti učitele v prevenci sexuálního zneužívání dětí jako součást sexuální výchovy na školách (s. 50)
Hradečná, M.: Sociální kompetence učitele. Právní, profesionální a mravní odpovědnost. (s. 54)
Telcová, J.: Svět podle dívčích časopisů (s. 57)
Němec, P.: Morální nemoci současné mládeže (s. 60)
Vernerová, L.: Je zahálka příčinou všeho zla? (s. 63)
Šrámek, R.: Prostředky prevence mravních nemocí (s. 64)
Ouroda, K.: Z praxe volnočasové problematiky (s. 65)
Morkes, F.: Historické počátky péče o mravně narušenou mládež (s. 69)
Dibelka, M.: Salesiáni Dona Boska v dějinách a dnes (s. 74)
Sedlák, J.: Sociolog I. A. Bláha k mravní patologii dětství a její prevenci (s. 76)

II. část: Drogové závislosti a kriminalita (s. 78)

Semrád, J.: Výchova a kriminalita mládeže (s. 79)
Sak, P.: Kulturní aspekty drogové vlny u mládeže (s. 85)
Štablová, R. – Budina, Z. – Černíková, V.: Trendy drogové kriminality mládeže v České republice (s. 94)
Spousta, V.: Drogová závislost a hodnotový systém mladistvých (s. 102)
Goga, M.: Drogy, drogová závislosť a súčasnosť (s. 109)
Bůžek, A.: Užívání drogy je problém jedince i společnosti (s. 116)
Fuchsová, K.: Hodnotová orientácia a drogová závislosť (s. 120)
Telec, J.: Mají drogy i jinou tvář? (s. 123)
Jablonický, M. – Sobihardová, Ľ.: Ovplyvňovanie faktorov sociálneho správania detí a mládeže – predmet primárnej prevencie drogových závislostí (s. 131)
Masariková, A.: Možnosti primárnej prevencie drogových a iných závislostí v učebných osnovách základných škôl na Slovensku (s. 137)
Heřmanská, D.: Psychologická analýza predelikventních aktivit žáků ZŠ v minulosti jako podklad hodnocení současných trendů změn (výběr výsledků šetření) (s. 142)
Horák, J.: Postoje studentů středních škol k užívání drog a trestu smrti (s. 146)
Prokop, J.: Narušování cizího vlastnictví u školní mládeže (s. 151)
Pyšný, L. – Slepičková, I.: Zneužití drog souvisejících s rekreační sportovní aktivitou mládeže (s. 157)
Kachlík, P. a kol.: Prevence drogových a jiných závislostí u studentů na středních odborných zemědělských školách a učilištích (s. 161)
Slepičková, I. – Čtrnáctová, H.: Protidrogová prevence ve vzdělávání učitelů (s. 163)
Cpinová, S.: Otázky reedukace problémové mládeže (s. 167)
Skácelová, L.: Koncepce kontaktního a poradenského centra pro drogové a jiné závislosti v oblasti primární prevence zneužívání návykových látek na školách (s. 170)

III. část: Problematika romského etnika (s. 173)

Balvín, J.: Etika multikulturality a mravní diskurs jako metoda mravní výchovy k multikulturalitě (s. 174)
Dobšíková, E.: Vzdělávání a volný čas romských dětí a mládeže (s. 180)
Šotolová, E.: Podmínky integrace Romů do společnosti (s. 186)
Sejková, A.: Enkulturácia a akulturácia rómskeho dieťaťa (s. 190)
Sedlák, J.: K příčinám antiromismu a k jejich řešení (s. 194)
Sedlák, A.: Reflexia skúsenosti učiteľov pracujúcich s rómskymi žiakmi v prácach 1. kvalifikačnej skúšky (s. 197)
Meisnerová, I.: FZŠ Havlíčkovo náměstí – základní škola s komplexním výchovně-vzdělávacím programem pro romské děti (s. 200)
Průvodce Archivem Přemysla Pittra a Olgy Fierzové (APP) (s. 202)