Česká pedagogická společnost

Sborník ČPdS

Sociálně edukativní problémy mládeže a dospělých v reflexi současné pedagogické teorie a praxe

Veselá, Z.: Úvodní slovo (s. 5)

I Hlavní referáty (s. 7)

Matoušek, O.: Kompetence rodiny a vzdělávacího systému (s. 8)
Šafrová, A.: Edukace v oboru speciální pedagogiky jako jeden z předpokladů schopnosti vzdělávat (s. 26)

II Aktuální sociálně edukativní problémy mládeže a dospělých v reflexi pedagogické teorie (s. 33)

Skalková, J.: Potřeba diskusí o metodologických problémech pedagogiky (s. 34)
Žilínek, M.: Personálna, národná, európska identita v sociomorálnom rozvoji osobnosti (s. 37)
Haškovec, J.: K problému poznávání a popisu edukační reality (s. 46)
Semrád, J.: K pojetí předmětu sociální pedagogiky (s. 53)
Bakošová, Z.: Miesto sociálnej pedagogiky v pregraduálnej príprave učiteľov (s. 59)
Střelec, S.: Jedna z cest pregraduální přípravy studentů učitelství k vychovatelským kompetencím (s. 65)
Hofbauer, B.: K paradoxům volného času dnešního člověka (s. 68)
Spousta, V.: Personální a sociální výchova v ideologickém područí (s. 74)
Telec, J.: Učit se správné a účinné komunikaci je významným faktorem současných a potenciálních sociálně-edukativních procesů (s. 80)
Řehořková, M.: Vědomí souvislosti (s. 84)

III Člověk jako objekt a subjekt sociálně edukativních procesů (s. 88)

Švec, V.: Tvůrčí a sociální kompetence – klíčové kompetence učitele ve škole budoucnosti (s. 89)
Špičák, J.: Lidská dimenze učitelovy osobnosti jako východisko a cíl pregraduální přípravy učitelů (s. 99)
Šťáva, J.: Učitelé a dětská práva (s. 103)
Gogová, A.: Rola triedneho učiteľa ako regulátora výchovných činností v škole pri prevencii nežiadúceho správania (s. 106)
Klapilová, S.: K sociálním kompetencím učitele (s. 109)
Saliger, R.: Projevy, příčiny a možnosti překonávání stresu pedagogy a školskými manažery (s. 112)
Holoušová, D. – Nelešovská, A.: Hodnotová orientace žáků mladšího školního věku (s. 122)
Krankus, M. – Potočárová, M.: Mládež a sociálne limity (s. 128)
Vacek, P. – Doležalová, J.: Promarňuje škola příležitost k rozvoji osobnosti žáka? (s. 132)
Bůžek, A.: Podíl volnočasových aktivit na profesně orientačním vývoji studentů učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (s. 141)
Kročková, Š.: Možnosti a prevencia výchovného ovplyvňovania mládeže pri využívaní masmédií vo voľnom čase (s. 146)
Balvín, J.: K možnostem, perspektivám a bariérám multikulturní výchovy romského žáka (s. 152)

IV Formy, prostředky, činitelé a instituce – edukativně sociální podpory utváření mládeže a dospělých (s. 155)

Tomanová, D.: Školní časopis – využití při sociálním utváření dětí a v orientaci rodičů (s. 156)
Šrámek, R.: Učební úlohy a tvořivost žáků (s. 161)
Mühlpachr, P.: K problematice závislostního chování (s. 163)
Sedlák, J.: K působení televize na děti a mládež (s. 168)
Masariková, A.: Primárna drogová prevencia a voľný čas (s. 171)
Nowak, A.: Determinanty příslušnosti polské mládeže k subkulturním skupinám (s. 174)
Pyšný, L. – Srb, J. – Žák, M.: Preventivní edukační forma při získávání znalostí o problematice anabolických steroidů – Internet (s. 179)
Kudličková, J., Seidlová, B.: Výchovné využití pracovního vyučování ve zvláštní škole (s. 182)
Syrek, E.: Podpora zdraví v systému edukačních úkolů školy (s. 187)
Sova, M.: Jak získávat mládež ke spolupráci v občanských sdruženích (s. 193)
Pospíšil, O.: Společenskovýchovná problematika v přípravě vystoupení lektora dospělých (s. 194)

 

Sborník je možno objednat na adrese sekretariátu ČPdS:
PaedDr. Marta Rybičková, Veletržní 3, 603 00 Brno, tel. 543 23 27 22
nebo elektronickou poštou.