Česká pedagogická společnost

Sborník ČPdS

Klima současné české školy

Úvod (Otto Obst) (s. 3)

Program konference (s. 7)

Sekce Hlavní referáty (s. 13)

Grecmanová, H.: Klima současné školy (s. 14)
Kolář, M.: Projekt sedmivrstevné prevence školního šikanování (s. 28)
Mareš, J.: Zamyšlení nad pojmem klima školy (s. 32)
Pešková, J.: Společenská determinace školního klimatu (s. 43)
Prokop, J.: Kritika a mýty současné školy (s. 46)
Budinská, M.: Prevence – nadstandardní služba školy (s. 63)

Sekce I. Školní klima z pohledu účastníků procesu výchovy a vzdělávání (s. 70)

Čiháček, V.: Dimenze terapeutického působení ve vztahu školy a rodičů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v německy mluvících zemích (s. 71)
Dokonalová, L.: Evropské jazykové portfolio a jeho vliv na klima školní třídy (s. 78)
Eger, L.: Sebeevaluace klimatu školy v rámci evaluace její kultury (s. 86)
Havelka, P., Man, F.: Motivace a utváření klimatu třídy (s. 93)
Kudelová, A.: Tvorba bezpečného sociálního klimatu ve škole podporující zdraví (s. 104)
Kropáčková, J.: Školní klima v současných mateřských školách (s. 111)
Linková, M.: Klima školní třídy a některé jeho determinanty (s. 117)
Matýsková, D.: Pohled rodičů na spolupráci se školou – srovnání programů Základní škola a Začít spolu (s. 124)
Obst, O., Prášilová, M.: Participace pracovníků školy na jejím řízení (s. 134)
Pakosta, J.: Adaptační kurz – nástroj změny školního klimatu (s. 144)
Pol, M., Hloušková, L., Novotný, P., Zounek, J.: Je kultura české školy kulturou dospělých? Hlavní aktéři školního života očima ředitelů (s. 148)
Prášilová, M., Šmelová, E., Tomanová, D.: Současné vlivy na klima MŠ (s. 157)
Rabušicová, M., Šeďová, K., Trnková, K.: Otevřenost české školy vnějším vztahům jako součást školního klimatu? (Pohled zástupců rodičů a školy) (s. 163)
Rojková, M.: Ředitel základní školy a jeho vliv na klima školy (s. 171)
Rybičková, M.: Klima třídy očima žáků a třídního učitele (s. 176)
Tomanová, D.: Nestandardní nástroj zjišťování klimatu hospitace v mateřské škole (s. 182)

Sekce II. Teoretické problémy školního klimatu (s. 186)

Balvín, J.: Klima současné české školy a národnostní menšiny (s. 187)
Haškovec, J.: Význam osobnosti vedoucího vychovatele pro vytváření klimatu výchovného zařízení (tedy i školy) (s. 194)
Havlínová, M.: Vybrané ukazatele kvality sociálního klimatu ve škole (s. 204)
Kašpárková, J.: Některé typy školního klimatu a jejich vliv (s. 211)
Kučerová, S., Blížkovský, B.: Zůstane naše škola česká? (s. 218)
Lašek, J., Kupčeková, J.: Klima třídy střední školy a životní spokojenost studentů (s. 227)
Pospíšil, J.: Ideologismus a pluralita v současné české škole (s. 235)

Sekce III. Školní klima a sociálně patologické jevy (s. 241)

Brebera, P.: Přítomnost „civilkářů“ a „trestanců“ na základní škole (s. 242)
Bůžek, A.: O vyrušování žáků, jejich neposlušnosti a odmítání spolupráce ve vyučování (s. 252)
Kraus, B., Vacek, P., Juráčková, I.: K problematice šikany v současné škole (s. 259)
Polák, M.: Učitelé českého jazyka a syndrom vyhoření (s. 266)

Sekce IV. Příprava učitelů na roli spolutvůrců školního klimatu (s. 273)

Doležalová, J.: Metody a formy práce vedoucí k pozitivnímu klimatu ve výchovně-vzdělávacím procesu (Zkušenosti z dalšího vzdělávání učitelů) (s. 274)
Franiok, P.: Školní klima a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (s. 279)
Gillernová, I, Štětovská, I.: Sociální dovednosti učitele – možnosti ovlivnění školního klimatu (s. 283)
Gulová, L.: Několik postřehů k významu odborného semináře pro přípravu učitele jako spolutvůrce školního klimatu (s. 293)
Hlavatý, K.: Příprava učitele na roli spolutvůrce školního klimatu (s. 297)
Horák, J., Kratochvíl, M.: Názory posluchačů doplňkového pedagogického studia na sociální klima třídy (s. 300)
Ježek, S.: Metodické a metodologické aspekty zkoumání školního klimatu na ZŠ hromadným šetřením žáků – možnosti a meze (s. 303)
Kurelová, M.: Problematika školního klimatu ve vzdělávání učitelů (s. 316)
Mikešová, J.: Praktická příprava učitele na roli spolutvůrce sociálního klimatu třídy (s. 321)
Peutelschmiedová, A.: Zpětné vazby v pedagogickém působení (s. 325)
Rosolová, M., Střelec, S.: Klima na střední škole v retrospektivním pohledu studentů učitelství (s. 328)
Semrád, J.: Školní klima a současná technická vysoká škola (s. 336)
Spilková, V.: Tvorba kvalitního klimatu (školy, třídy) – výzva pro učitelské vzdělávání (s. 341)
Spousta, V.: Osobnost učitele – spolutvůrce školního klimatu (s. 350)
Sulovská, J.: Dokáží mladí učitelé kladně ovlivnit školní klima? (s. 358)
Svobodová, J.: Podíl studentů na vytváření klimatu vysokoškolského semináře (s. 363)
Šťáva, J.: Vliv managementu školy na její klima (s. 372)