Česká pedagogická společnost

Sborník ČPdS

Jiří Prokop a Marta Rybičková (ed.)
Proměny pedagogiky.
ISBN 80-7290-226-1

Obsah sborníku

Helus, Z.: Nad pedagogikou dnes: Tíživé problémy – velké výzvy. Pedagogika úspěšná a nejenom úspěšná (s. 7)

Hlavní referáty (s. 11)

Kotásek, J.: Snahy o vytvoření vědecké komunity v české a slovenské pedagogice v letech 1964–1970 (s. 12)
Skalková, J.: Pojetí obsahu vzdělávání – trvale prioritní téma pedagogické teorie a praxe (s. 31)
Průcha, J.: Česká pedagogická věda: pozitivní rysy současného stavu (s. 36)
Slavík, J.: Současnost oborových didaktik: pokus o analýzu nového paradigmatu (s. 46)
Śliwerski, B.: Pedagogika jako hypermarket věd o výchově (s. 59)
Švec, Š.: Jazyk vied o výchove v pohybe medzinárodných súvislostí (s. 67)
Švec, V.: Pedagogika mezi teorií a praxí (s. 77)

Sekce 1 – Teoreticko-metodologické problémy rozvoje pedagogiky jako vědy (s. 87)

Zpráva z jednání sekce (Eliška Walterová) (s. 88)
Eger, L.: Tři problémové oblasti české pedagogiky jako tři náměty k zamyšlení nad dalším vývojem (s. 91)
Filipiak, E.: Priority vzdelávania v súčasnom svete: stratégia vyučovania a učenia orientované na jednotku a jej rozvoj (s. 97)
Jakubiak, K.: Hlavné tendencie premien a nové výskumné otázky v poľskej histórii výchovy (s. 103)
Kasáčová, B.: Pedeutológia z aspektu súčasnej pedagogiky (s. 110)
Kawula, S.: Moje pedagogika (poznámky k specifické vědě o člověku) (s. 119)
Kosová, B.: Konštitutívne problémy filozofie edukácie a teórie edukácie (výchovy) (s. 125)
Kraus, B.: Pedagogika v proměnách naší společnosti (s. 132)
Kudláčová, B.: Premeny pedagogického myslenia v európskej tradícii a kultúre (s. 137)
Marek, J.: Změna zásad vykonávaní pedagogického dohledu v Polsku (s. 144)
Porubský, Š.: Diskurzívne poňatie výučby ako pokus o prekonanie kontrapozície tradičnej a humanistickej pedagogiky (s. 148)
Prokop, J.: Pedagogika a ideologie (s. 155)
Spilková, V.: Proměny v pojetí pedagogiky – změna paradigmat? (s. 162)
Śniadkowski, M.: Teoretické základy školní animace (s. 168)
Starý, K.: Možnosti využití revidované Bloomovy taxonomie v praxi (s. 175)
Walasek, S.: Metodologické problémy historie výchovy (s. 181)
Walterová, E.: Proměny rolí a paradigmatu srovnávací pedagogiky (s. 187)

Sekce 2 – Společnost a pedagogika (s. 193)

Zpráva zo sekcie (Ladislav Macháček) (s. 194)
Chałas, K.: Venkovská škola – kultura místní společnosti zdrojem příležitostía nebezpečí (s. 196)
Klim – Klimaszewska, A.: Vybrané pedagogické inovace v polské předškolní edukaci (s. 202)
Komora, J., Pavlíčková, A.: Reforma výchovy a vzdelávania v kontexte spoločenských zmien na Slovensku (s. 208)
Lauermann, M.: Proč jsou školy dobrým centrem komunity a obce (s. 213)
Maciejewski, J.: Vzdělávání na vysoké škole v postindustriální společnosti (s. 219)
Piwowarczyk, M.: Výchova pro budoucnost v pojetí Floriana Znanieckého (s. 225)
Podmanický, I.: Status učiteľa etickej výchovy v súčasnej školskej edukácii (s. 231)
Sak, P.: Význam médií a nových informačních a komunikačních technologií při utváření znalostní a informační společnosti (s. 238)
Semrád, J.: Tvořivost jako sociálně pedagogický problém (s. 243)
Syřiště, I.: Hodnoty a působení školy (s. 247)
Szymański, M.: Pedagogika a edukace ve vztahu k problémům sociální stratifikace (s. 252)
Żukiewicz, A.: Změny v sociální pedagogice: od sociální práce k práci pro společnost (s. 258)

Sekce 3 – Proměny učitelské profese (s. 263)

Zpráva z jednání sekce (Jana Kohnová) (s. 264)
Balcarová, A.: Postoje studentů učitelství k užití nových technologií ve výuce (s. 266)
Brebera, P.: Příprava studentů učitelství na tvorbu ŠVP – možnosti a meze (s. 271)
Černá, M.: Nové pohledy na roli ICT ve vzdělávání a odborné přípravě (s. 278)
Dytrtová, R.: Míra kompatability sebereflexe pedagogů s názory žáků na osobnost učitele (s. 282)
Heřmanová, V., Langová, M.: Inventář pro učitele a reflexe profesní činnosti učitelů (s. 286)
Holoušová, D., Krobotová, M.: Budoucí učitelé a současné školství (s. 291)
Marzec, D.: Charakterové rysy učitele ve vztahu k výzvám současnosti (s. 296)
Píšová, M.: Vztah teorie a praxe v profesní přípravě učitele (s. 300)
Portik, M.: Model prípravy učiteľov pre prácu s rómskymi žiakmi (s. 308)
Prášilová, M., Vašťatková, J.: Kolik toho skutečně víme o vzájemných pracovních vztazích mezi vedením českých škol a učiteli? (s. 314)
Reimannová, I.: Vymezení pojmu e-learning (s. 321)
Seberová, A.: Osvojování pedagogicko-výzkumné kompetence u studentů učitelství primárního vzdělávání (s. 325)
Spousta, V.: Které hodnoty preferují učitelé uměnovýchovných specializací po pádu totality? (s. 333)

Sekce 4 – Specifické přístupy k výchově (s. 341)

Zpráva ze sekce (Dana Tomanová, Petr Franiok) (s. 342)
Borowska-Beszta, B.: Speciální pedagog jako překladatel kultury (s. 343)
Brodacka-Adamowicz, E.: Děti se souborem poruch pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) a jejich školní problémy (s. 349)
Franiok, P.: Rozvoj žáka se speciálními vzdělávacími potřebami v současné škole (s. 355)
Giza, T.: Sociální determinanty rozvoje schopností žáků (s. 360)
Komorovska, B.: Výchova – formace – cestou k minimalizaci výchovných obtíží (s. 364)
Kuracina, D.: Clusterová analýza postojov žiakov základných škôl k environmentálnej realite. (s. 370)
Tomanová, D.: Změny v profesi zdravotní sestry a pedagogika (s. 377)
Rok-Wojtkiewicz, W.: Eticko-humanitní výchova studentů medicíny ve světle učebních programů Lékařské akademie ve Wroclawi (1999–2003) (s. 382)
Wiegerová, A.: Príspevok k etablovaniu zdravotnej pedagogiky v systéme pedagogiky (s. 386)
Wysocka, E.: Diagnostikovanie školskej situácie žiaka (s. 392)
Žovinec, E., Ivančíková, J.: Cesty k inklúzii. Súčasný stav vzdelávania a výchovy v súvislostiach pedagogickej integrácie v SR (s. 400)

Sekce 5 – Aktuální problémy multikulturní výchovy (s. 407)

Zpráva o jednání v sekci (Dana Knotová) (s. 408)
Balvín, J.: Multikulturní a interkulturní výchova ve vztahu k národnostním menšinám (s. 409)
Gill, N., Vavrdová, A.: Aspekty multikulturní výchovy v primárním vzdělávání (s. 415)
Horňák, L.: Zvyšovanie úrovne socializácie rómskej etnickej skupiny na Slovensku (s. 419)
Jasiński, Z.: Mezikulturní pedagogika jako pedagogická disciplína (s. 428)
Liba, J.: Osobitosti prevencie problémov s návykovými látkami u rómskych žiakov (s. 433)
Manniová, J.: Multikultúrna výchova – nové poslanie školy (s. 439)
Škachová, T.: Přístup žáků mladšího školního věku k cizincům a kulturním odlišnostem (s. 448)
Szerląg, A.: Vlastenecká výchova v mezikulturní perspektivě (s. 452)