Česká pedagogická společnost

Sborník ČPdS

Franiok, P., Knotová, D. (ed.) Učitel a žák v současné škole. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4752-5

Obsah sborníku

Hlavní referáty

 • prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc., Pedagogická fakulta UK
  Osobnost a vzdělávací úspěšnost žáka (str. 11-19)
 • prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc., Pedagogická fakulta OU
  Hledání kvality učitele v České republice a v Evropě (str. 20-28)
 • prof. PhDr. Josef Maňák, CSc., Pedagogická fakulta MU
  Učitel a kurikulum (str. 29-36)
 • prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc., Pedagogická fakulta UK
  Podpora učitelů v procesu kurikulární reformy (str. 37-61)
 • doc. PhDr. Eliška Walterová, CSc., Pedagogická fakulta UK
  Současná škola: proměny, problémy, příležitosti (str. 62-76)

Sekce

1. Hodnotová dimenze učitelské profese
(hodnotová dimenze ve vztahu učitele a žáka, etika učitelské profese)

Moderátoři sekce: Vladimír Spousta, Hana Horká

Bohumír Blížkovský: Celistvé a otevřené pojetí vztahů učitele a žáka, lidského učení, vzdělávání a výchovy (str. 78-85)
Drahomíra Holoušová: Učitel a profesní etika (str. 86-93)
Hana Horká: Hodnotová dimenze učitelského vzdělávání (str. 94-104)
Marcela Janíková: Interakční vzorce ve výuce tělesné výchovy: Představení výzkumného projektu (str. 105-111)
Klára Kostková: Dimenze hodnot v konceptu interkulturní kompetence (str. 112-121)
Marie Kučerová: Současné možnosti formování profesní etiky u studentů obchodních akademií (str. 112-129)
Nataša Mazáčová: Inovativní přístupy v přípravě studentů učitelství (str. 130-139)
Jarmila Skalková: Rozvíjení hodnotové orientace v příprave techniků jako budoucích učitelů (str. 140-144)
Lucie Smékalová: Pedagogická kompetence učitele a její hodnotová dimenze (str. 145-151)
Vladimír Spousta: Afektivní reaktivita učitele jako součást axiologické dimenze jeho osobnosti (str. 152-161)
Jana Škrabánková: Pedagogická činnost učitele na pozadí aktuálních etických norem (str. 162-166)

 

2. Podpora učitelům při implementaci kurikulární reformy
(další vzdělávání učitelů, příprava budoucích učitelů na implementaci kurikulární reformy)

Moderátoři sekce: Milena Kurelová, Tomáš Janík

Monika Blažková: Učitel a předškolák na ZUŠ - pedagogovo minimum (str. 168-175)
Radmila Dytrtová: Reflexe přípravy učitelů v kontextu pedagogické praxe (str. 176-186)
Michaela Frýzková, Svatava Janoušková: Možnosti podpory učitelů přírodovědných předmětů v kontextu kurikulární reformy (str. 187-191)
Aleš Chupáč, Mária Solárová: Analýza sebereflektivního pojetí problémových učebních úloh žáky gymnázií (str. 192-198)
Tomáš Janík: K vybraným aspektům didaktických znalostí obsahu u učitelů fyziky (str. 199-204)
Tereza Karlíková: Koučink jako možný přístup k řešení profesních problémů začínajících učitelů (str. 205-209)
Svatava Kašpárková: Příprava studentů učitelství na implementaci kurikulární reformy na střední odborné škole (str. 210-215)
Milan Polák: Učitel českého jazyka a rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (str. 216-222)
Květa Suchánková: Profesionalizace budoucích učitelů (str. 223-228)
Petr Urbánek, Jana Wernerová: Studenti učitelství a jejich vnímání realizace kurikulární reformy v základních školách (str. 229-236)

 

3. Vztah učitelů ke kurikulární reformě
(zkušenosti učitelů pilotních škol, zkušenosti učitelů z přípravy reformy)

Moderátoři sekce: Michaela Prášilová, Jana Kohnová

Radmila Burkovičová: Plánování a uskutečňování edukace podle RVP PV (str. 238-247)
Kateřina Homolová: Učitel literární výchovy a jeho žák-čtenář (str. 248-252)
Jana Kohnová: Nové paradigma školního vzdělávání - výzvy a ohrožení (str. 253-257)
Jiřina Novotná: Funkce odborného garanta v modelu dalšího vzdělávání učitelů (str. 258-262)
Jitka Novotová: Kompetence učitelů v primární škole (str. 263-271)
Michaela Prášilová: ŠVP rozhodování a odpovědnost (str. 273-279)
Mariana Račková: Edukátor v súčasnej škole (str. 280-282)
Renata Šikulová: Vzdělávání pedagogů Ústeckého kraje v oblasti utváření a rozvoje klíčových kompetencí žáků (str. 283-289)
Danuška Tomanová: První kroky implementace kurikulární reformy a požadavek dalšího vzdělávání učitelů (str. 290-295)
Jana Vašťatková: K vybraným otázkám evaluace (str. 296-301)

 

4. Žáci v současné škole
(klima v současné škole, sociálně patologické jevy a jejich řešení)

Moderátoři sekce: Dana Knotová, Jiří Němec

Jana Bártová: Jak žáci ZŠ prožívají proces volby střední školy (str. 304-308)
Robert Čapek: Odpovědnost učitelů za úspěchy a neúspěchy žáků a její dopad na klima třídy (str. 309-315)
Tomáš Čech: Reforma české školy v návaznosti na předcházení a řešení problémů v chování dětí (str. 316-324)
Ivana Brtnová-Čepičková, Renata Šikulová: Vytváření příznivého učebního klimatu ve třídách s dětmi ohroženými sociální a jazykovou deprivací (str. 325-332)
Sabina Wieruszewska-Duraj: Respektování individuality žáka v současné škole (str. 333-339)
Petr Franiok: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a současné školství (str. 340-346)
Dušan Gábor: Rómsky žiak/žiačka v súčasnej škole (str. 347-351)
Ilona Jirečková: Výzkum školního klimatu v projektu Zdravá škola (str. 352-356)
Aleš Kaplan: Pohybově neúspěšný žák ve školní tělesné výchově (str. 357-365)
Jana Kašpárková: Čestný název školy a školní klima (str. 366-373)
Vladimíra Kocourková, Jitka Plischke: Možnosti školní sociální práce v oblasti podpory žáků ohrožených sociálně patologickými jevy (str. 374-382)
Jiří Němec: Role pedagogických asistentů v edukaci sociálně znevýhodněných žáků (str. 383-393)
Jan Šťáva, Miroslav Janda: Popularizace problematiky nadaných dětí v České republice (str. 394-401)
Bronislava Štěpánková: Nedostatky v rodinné výchově jako možný důvod kriminality mládeže (str. 402-408)
Stanislav Střelec: Rodinné prostředí žáků v současných edukačních souvislostech (str. 409-415)