Česká pedagogická společnost

Sborník ČPdS

Rybičková, M., Hladík, J. (ed) Škola v proměnách: Učitel-žák-učivo. [CD-ROM] Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. ISBN 978-80-7318-904-4.

Učitel a žák

Burkovičová, R.: Činnosti učitelky v mateřské škole současnosti (9-13)
Cagáňová, D., Pokrivčáková, S.: Zvyšovanie profesijných kompetencií učiteľov slovenských základných škôl v oblasti cudzích jazykov (14-19)
Danielová, L.: Příprava učitelů odborných předmětů na MZLU v Brně (20-24)
Elichová, M., Smolík, A.: (Ne)Připravenost romských žáků na školní výuku (25-28)
Filová, H.: Morální aspekty výchovné práce ve třídě a kurikulum primární školy (29-35)
Franiok, P.: Shody a rozdíly ve vzdělávání žáků s mentálním postižením v České republice a v Německu (36-41)
Haškovec, J.: Jak se stát vychovatelem? (42-44)
Lazarová, B., Jůva, V., Sekot, A.: Vliv věku na výkon profese učitele. Specifické strategie zvládání handicapu věku (45-51)
Macháčik, D.: Humanistická koncepcia edukácie, jej odraz v interakcii učiteľa a žiaka, kľúčových kompetenciách učiteľa, štandardoch a príprave adeptov učiteľstva (52-60)
Opatrný, P., Hrbáčková, K.: Průzkum mapující potenciální zdroje adaptačních problémů a studijního selhání na FHS UTB ve Zlíně (61-70)
Petlák, E.: Učiteľ a žiak v interakcii (71-76)
Polakovičová, R.: Diverzita výchovno-vzdelávacieho procesu a individuálny prístup (77-82)
Rašková, M.: Názory učitelů a žáků na osobnostní přístup učitele při sexuální výchově (83-87)
Slezáková, T.: Profesijné kompetencie učiteľky materskej školy vo vzťahu k príprave dieťaťa na vstup do školy (88-92)
Šlímová, J.: Formování postojů v procesu výchovy a vzdělávání -- psychodidaktické postupy učitele, metody výchovy (93-99)
Smolík A., Elichová M.: "Free culture program" rozvoje osobnosti – intervence vycházející z podstaty lidství – program nespecifický realizovaný mimo lokalitu (100-103)
Spousta, V.: Příspěvek k poznání osobnosti učitele uměnovýchovné specializace – dílčí výsledky výzkumu (104-110)
Šťáva, J.: Nadaní žáci v současné škole (111-118)
Sýkora, P.: Role školy a učitele ve výchovně preventivním procesu (119-123)
Szabadosová, S.: Stratégie ovplyvňovania nevhodného správania sa žiakov v škole (124-129)
Tichá, Z.: Role učitele jako pomáhajícího profesionála v současném pojetí výchovy a vzdělávání (130-134)
Veleta, R.: Různé a podobné v práci lektora a učitele (135-139)
Wyzga, O.: Výchovně vzdělávací proces v teorii a praxi (140-145)
Zajacová, J.: Neurodidaktický pohľad na stres ako faktor ovplyvňujúci proces učenia (146-150)
Zpráva z jednání sekce Učitel a žák (151-152)

K problémům obsahu školního vzdělávání

Bagalová, Ľ.: Prínosy projektu "Vyhrňme si rukávy" v pedagogickej praxi na Slovensku (154-165)
Zouharová, M., Bartoňová, J.: Přínos didaktických her pro enkulturaci žáka ve vyučování českému jazyku (166-170)
Byčkovský, P.: Srovnání změn výkonů zemí v mezinárodních výzkumech vědomostí (171-175)
Ďurišová, L.: Matematická gramotnost – jedna z klíčových schopností člověka moderní doby (176-180)
Gogolová, D.: Integrované tematické vyučovanie alebo interaktívne vyučovacie metódy a formy (181-189)
Horká, H.: Hodnotová dimenze vzdělávání a ekologická odpovědnost (190-195)
Janíková, V.: Možnosti a limity oborové didaktiky při kultivaci profesních i lidských kvalit učitele cizích jazyků (196-206)
Janko, T., Knecht, P.: Vizuální prvky v učebnicích: přehledová studie česko-slovenských výzkumů (207-212)
Kašpárková, S.: Školní vzdělávací program a volba výukových strategií (213-220)
Kršjaková, S.: Kurikulárne zmeny v telesnej výchove v primárnom vzdelávaní na Slovensku (221-225)
Marádová, E.: Přístupy k podpoře zdraví v pedagogické teorii a v praxi kurikulární reformy (226-235)
Mazáčová, N.: Možnosti individualizace a diferenciace výuky nadaných žáků. Příklad dobré praxe (236-243)
Najvarová, V., Najvar, P., Svobodová, M.: Uplatnění didaktických prostředků a médií v reálné výuce ZŠ v ČR (244-250)
Ouroda, K.: Dopravní výchova na Pedagogické fakultě MU v Brně (251-256)
Pavlíček, J.: Model výuky pro e-edukaci (257-262)
Pavlíková, J.: Specifické edukační aktivity na německé celodenní škole (263-269)
Plischke, J.: K výzkumu prototypů pojmů u žáků s odlišným mateřským jazykem (270-274)
Skutil, M., Bartošová, I., Maněnová, M.: Didaktické využití kognitivních map ve výuce na 1. stupni ZŠ (275-281)
Stadlerová H.: Učivo výtvarné výchovy jako prostředek osobnostního rozvoje dítěte (282-287)
Strejček, J.: Možnosti spolupráce na tvorbě a výzkumu kurikula s využitím participativního webu (288-293)
Vavrdová, A.: Využití paměťových institucí při poznávání regionu ve výuce vlastivědy (294-299)
Wiegerová, A.: Premeny obsahu predmetu prírodoveda v slovenskej primárnej škole (300-305)
Zpráva z jednání sekce K problémům obsahu školního vzdělávání (306)

Sociální souvislosti současné školy

Bažantová, H.: Škola jako místo setkávání (308-311)
Božik, R.: Koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov v základnej škole (312-317)
Bůžek, A.: Škola jako společenství (318-325)
Čapek, R.: Učitel a žák jako spolutvůrci klimatu ve třídě (326-334)
Čiháková, H.: Současnost a perspektivy uznávání výsledků předchozího učení ve středních odborných školách a učilištích v České republice (335-339)
Hanuliaková, J.: Sociálne kompetencie žiakov a ich zástoj pri tvorbe klímy triedy (340-345)
Hollá, K.: Elektronické šikanovanie – novodobý fenomén edukačnej reality (346-351)
Hošťálková, M.: Proces uznání kulturní identity a autenticity v kontextu multikulturní a prosociální výchovy (352-356)
Hurtová, M.: Školní prostředí jako místo spolupráce etnik s majoritní společností (357-360)
Janderková, D.: Sociální aspekty specifických poruch učení a chování ve škole (361-364)
Jirková, E.: Učitel a školní klima (365-368)
Kantorová, J.: Celkový vztah a motivace ke škole u studentů, učitelů a rodičů – faktor ovlivňující školní klima (369-373)
Klimentová, A.: Riaditeľ školy a sociálne vzťahy v škole (374-378)
Kohnová, J.: Preambule ústavy a výchova k hodnotám (379-383)
Kubalíková, A., Cabanová, V.: Problematika kultúrneho a sociálneho kapitálu v kontexte sociálnych nerovností komunitnej školy (384-388)
Lukasik, J.: Sociální klima sborovny (389-394)
Majerčíková, J.: Zmeny v súčasnej rodine a ich dopad na vzťah rodiny a školy (395-399)
Maliňáková, L.: Šikana na základních školách z pohledu sociálního fungování (400-404)
Mariková, H.: Proměna středních (odborných) škol v centra celoživotního učení (405-409)
Matýsková, D.: Spolupráce poradny, rodiny a školy jako nezbytná součást poradenského procesu (410-416)
Němec, J.: Vztah romské rodiny ke škole a vzdělání v zrcadle konceptu odloučení a spojení (417-428)
Prokop, J.: Škola a školní uniformy (429-437)
Střelec, S.: Východiska pro práci učitelů ve třídách s žáky různých etnik (438-442)
Svoboda, Z.: Možnosti sociálně-pedagogické podpory žáků pocházejících ze sociálně vyloučeného prostředí (443-449)
Turzák, T.: Škola a spolupráca so školou z pohľadu rodičov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (450-456)
Zpráva z jednání sekce Sociální souvislosti školy (457)