Česká pedagogická společnost

Sborník ČPdS

Dopita, M., Čech, T. (ed.) Etika ve vědách o výchově. [CD ROM] Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. ISBN 978-80-244-2654-9

Úvod

Z hlavních referátů (s. 7)
Prudký, L.: Dvě poznámky k hodnotám: Především k jejich přenosu mezi generacemi. Text vznikl v rámci projektu Národního programu výzkumu II, projekt 2 D06014. Sdílené hodnoty a normy chování jako zdroj posilování sociální koheze a překonávání negativních dopadů sociální diferenciace v ČR. (s. 8)
Horák, J.: O významu přesvědčování ve školní praxi (s. 27)

Sekce 1: Sociální hodnoty a normy ve výchově (s. 38)

Zpráva ze sekce (s. 39)
Brestovanský, M.: Etika a prosociálnosť (s. 40)
Cabanová, V., Hulan, B.: Relácia sociálnych predsudkov k etickým hodnotám spoločnosti (s. 49)
Činčera, J.: Etické konsekvence environmentální výchovy: máme právo měnit postoje a chování dětí? (s. 59)
Hošťálková, M.: Lidská důstojnost ve výchově v současné postmoderní společnosti (s. 67)
Křížová, S.: Etická dilemata při práci s klientem ve výchovném ústavu Brandýs nad Orlicí z pohledu pracovníků ústavu (s. 73)
Machar, I.: Etika v environmentální výchově, vzdělávání a osvětě (s. 80)
Oborný, J.: Úlohy etiky športu vo výchove športujúcej mládeže (s. 85)
Ondrejkovič, P.: Sociálny a kultúrny kapitál ako sociálne hodnoty a normy i ako ciele vo výchove a vzdelávaní (s. 96)
Pilušová, H.: Taneční soubor jako zdroj rozvoje morálních hodnot (s. 104)
Skarupská, H.: Etická dilemata jako součást pomáhajících profesí (s. 114)
Slavík, M.: Probace a její aktuální a etické problémy z pohledu speciální a sociální pedagogiky (s. 121)
Syřiště, I.: Hodnoty ve všeobecném a odborném vzdělání (s. 132)
Toman, J.: Mravnost výchovy a výchova k mravnosti (s. 139)
Trojan, S.: Sociální aspekty křesťanské etiky (s. 144)
Zahatňanská, M., Birknerová, Z.: Sociálne hodnoty v edukačnom procese (s. 153)

Sekce 2: Morálka v životě školy (s. 165)

Zpráva ze sekce (s. 166)
Adamík-Šimegová, M., Kováčová, B.: Žiak ako obeť šikanovania v školskom prostredí (s. 167)
Blaško, M.: Učiteľská etika v systéme kvality výučby (s. 178)
Dzuriaková, J.: Etika a profesijná etika ako predmet na školách (s. 186)
Holá, L.: Řešení konfliktů ve školním prostředí (s. 191)
Knausová, I.: Sociální aspekty edukační práce učitele s dnešními žáky (s. 200)
Kováčová, B., Adamík-Šimegová, M.: Dopady skrytej agresie na žiaka s "odlišnosťami" v priestore školy (s. 209)
Obrovská, L., Kusá, O.: Multikulturní výchova jako součást vzdělávacího systému českého školství a její hodnotové zaměření: závěry výzkumu ligy lidských práv (s. 217)
Plevová, I., Pugnerová, M.: Psychogenní patogenie ve škole aneb Jak lze poškodit žáka (s. 226)
Polák, M.: Didaktika českého jazyka a pedagogická etika v kontextu dnešní školy (s. 239)
Stadlerová, H.: Zásahy učitele do výtvarné práce dítěte -- etický problém? (s. 245)
Šťáva, J., Střelec, S.: Etické aspekty v přístupech učitelů k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami (s. 250)
Štěpánková, B.: Kde hledají žáci ZŠ pomoc v tíživé situaci? (s. 258)
Švarcová, E.: Etické aspekty integrace multikulturní výchovy do ŠVP (s. 269)
Švestková, K.: Hodnocení výsledků vzdělávání žáků očima učitelů (s. 277)
Vávrová, S., Marášková, I.: Supervize jako prostor pro řešení morálních dilemat a podpora etického přístupu ve školách (s. 286)

Sekce 3: Etika v akademickém prostředí (s. 294)

Závěry z jednání (s. 295)
Fedorko, V., Pochanič, J.: Etická výchova (pre študentov) v akademickom prostredí (s. 296)
Horká, H.: Ekologická etika v pregraduální přípravě učitelů (s. 303)
Mika, J.: Etické souvislosti moderní edukace dospělých (s. 310)
Mizia, C. A.: Ethos univerzity a etická dilemata vysokých škol (s. 319)
Nekvapilová, I.: Etika ve výchově a vzdělávání vojenských profesionálů (s. 330)
Pančocha, K.: Etika výzkumu ve speciální pedagogice (s. 341)
Podlahová, L.: Etické kodexy jako regulativy lidského jednání (s. 349)
Polonský, D.: Etické aspekty učiteľskej profesie (s. 359)
Smolík, A., Svoboda, Z.: Pedagog – obyčejný člověk s neobyčejnou mocí (s. 374)
Zahatňanská, M.: Etické a morálne problémy pregraduálnej prípravy na povolanie (s. 385)