Česká pedagogická společnost

Členské příspěvky

Minimální výše členských příspěvků na rok 2024 je stanovena:

 

550,– Kč členové v zaměstnaneckém poměru
400,– Kč studenti v prezenční formě studia, senioři bez zaměstnaneckého poměru

 

Tato výše byla schválena sjezdem České pedagogické společnosti dne 26. 3. 2015.

 

Číslo účtu, na který je možno zaplatit členský příspěvek: 1351822369/0800. Jako variabilní symbol použijte své členské číslo. V případě požadavku na vystavení faktury (nejsme plátci DPH) nebo složenky se obracejte mailem na marta.holasova@cjv.muni.cz.

 

Údaje pro platbu ze zahraničí:
IBAN: CZ39 0800 0000 0013 5182 2369
BIC: GIBACZPX

25€ členové v zaměstnaneckém poměru, kteří chtějí zasílat Pedagogickou orientaci mimo ČR
20€ studenti v prezenční formě studia, senioři bez zaměstnaneckého poměru, kteří chtějí zasílat Pedagogickou orientaci mimo ČR

 

Mimo ČR je Pedagogická orientace zasílána 1× ročně, a to vždy po vydání všech čísel v daném roce. Průběžně mají členové k dispozici elektronickou verzi časopisu na webu Pedagogické orientace.

 

Případné dotazy zasílejte prosím na adresu predseda@cpds.cz.

 

Neznáte svoje členské číslo? Chcete zjistit, zda máte zaplacený členský příspěvek? Klikněte zde.

 

Zaplacením členského příspěvku dává (budoucí) člen společnosti souhlas se zveřejněním svého jména a příjmení, včetně dosažených akademických titulů, na webu společnosti (např. v seznamu členů společnosti, seznamu členů pobočky společnosti, seznamu členů odborné sekce společnosti) a s uvedením informace o uhrazení členského příspěvku za daný kalendářní rok na webu společnosti. Informace o zaplacení členského příspěvku je na webu společnosti uvedena jak v kalendářním roce, kdy byl členský příspěvek uhrazen, tak v následujícím kalendářním roce.

Nemá-li řádný člen zaplaceny členské příspěvky za dva po sobě jdoucí kalendářní roky, zaniká mu členství v ČPdS.

V případě, že člen zaplatí členský příspěvek v momentě, kdy už proběhla distribuce některého z čísel Pedagogické orientace pro daný rok, nebudou mu tato čísla zpětně doslána. Archiv vydaných čísel Pedagogické orientace je v elektronické podobě dostupný na webu Pedagogické orientace.